Luật nơi thực hiện hành vi là pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện.

Đây là một trong những hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột. Hệ thuộc này bao gồm các dạng như: luật nơi giao kết hợp đồng (lex loci contractus) là pháp luật của nước nơi hợp đồng được giao kết, thường được áp dụng để xác định tính hợp pháp về hình thức của hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Ví dụ: “Hình thức của hợp đồng dân sự phải tuân theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng" (khoản 1 Điều 834 Bộ luật dân sự năm 1995 và nay là khoản 1 Điều 770 Bộ luật dân sự năm 2005): luật nơi thực hiện hợp đồng (locus regit actum) là pháp luật của nước nơi hợp đồng được thực hiện, thường được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về nội dung của hợp đồng. Ví dụ: "Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng...” (khoản 2 Điều 834 Bộ luật dân sự năm 1995 nay là khoản 1 Điều 769 Bộ luật dân sự năm 2005); luật nơi thực hiện nghĩa vụ (lex loci solutionis) là pháp luật của nước nơi nghĩa vụ (nghĩa vụ chính) được thực hiện, thường được áp dụng nhằm giải quyết xung đột pháp luật về nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng; luật nơi thực hiện kết hôn (lex loci celebrationis) là pháp luật của nước nơi tiến hành (đăng kí) kết hôn, phần lớn được áp dụng để điều chỉnh việc kết hôn (hình thức kết hôn) có yếu tố nước ngoài. Ví dụ: "Hình thức kết hôn được xác định theo pháp luật của nước kí kết nơi tiến hành kết hôn" (khoản 2 Điều 24 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lí về các vấn để dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga); luật nơi thực hiện công việc (lex loci laboris) là pháp luật của nước nơi công việc được thực hiện, thường được áp dụng nhằm giải quyết xung đột pháp luật phát sinh từ các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài. Theo hệ thuộc này, công việc được thực hiện ở nước nào thì quan hệ lao động sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật nước đó.