Luat Minh Khue

tư pháp quốc tế

tư pháp quốc tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư pháp quốc tế

Tư pháp quốc tế Việt Nam và dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng

Tư pháp quốc tế Việt Nam và dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng
1. Dẫn chiếu ngược trở lại và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba (gọi chung là dẫn chiếu) là hiện tượng trong đó pháp luật nước ngoài, đã được chỉ định bởi quy phạm xung đột của pháp luật Tòa án để chi phối một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, khước từ quyền chi phối quan hệ này và dẫn ngược trở lại pháp luật Tòa án hay pháp luật nước thứ ba.

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam

Quyền miễn trừ quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam
Tư pháp quốc tế là một lĩnh vực pháp luật có hệ thống chủ thể riêng của mình bao gồm thể nhân, pháp nhân và quốc gia. Trong đó, quốc gia được xác định là chủ thể đặc biệt của Tư pháp quốc tế. Vấn đề là khi quốc gia tham gia vào các mối quan hệ này, quyền và nghĩa vụ chủ thể của quốc gia hay nói cách khác, quy chế pháp lý của quốc gia được xác định như thế nào.