Quý khách hàng vui lòng tải Tờ khai 04.1-ĐK-TCT và Bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BK tại phần đầu bài viết.

 

1. Mẫu tờ khai đăng ký thuế (Mẫu 04.1-ĐK-TCT):

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: ...

Ngày nhận tờ khai: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

 

x Nộp thay NTNN, hợp tác KD Ủy nhiệm thu

1. Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH A

2. Mã số thuế đã được cấp: 01061342xx

3. Quyết định thành lập

3a. Số quyết định: 01A5678

3b. Ngày quyết định: 18/10/2006

3c. Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội

4. Địa chỉ trụ sở

5. Địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế (chỉ khai thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở)

4a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm: Số 19 Nguyễn Trãi

5a. Số nhà, đường phố, thôn, xóm:

4b. Phường/xã: Khương Trung

5b. Phường/xã

4c. Quận/ Huyện: Thanh Xuân

5c. Quận/ Huyện:

4d. Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội

5d. Tỉnh/ Thành phố:

4e. Điện thoại: 0243xxx5473 /Fax:

Email:

5e. Điện thoại: /Fax:

Email:

6. Các loại thuế khai, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài/cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh/ủy nhiệm thu

Giá trị gia tăn

x

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

x

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

7. Thông tin về người đại diện theo pháp luật

7a. Tên: Nguyễn Văn A

7b. Địa chỉ: Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

7c. Điện thoại/ Fax: 097698xx92

7d. Email:

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

2. Hướng dẫn cách kê khai Mẫu 04.1-ĐK-TCT

1. Tên tổ chức, cá nhân: Ghi tên tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

2. Mã số thuế được cấp: Là mã số thuế 10 số của tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

3. Quyết định thành lập:

- Số quyết định: Ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu hoặc số giấy phép hoạt động (trường hợp bên kê khai thay cho nhà thầu không phải là doanh nghiệp)

- Ngày quyết định: Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép hoạt động của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

- Cơ quan cấp: Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép hoạt động

4. Địa chỉ trụ sở: Ghi địa chỉ của bên kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

5. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Ghi địa chỉ nhận thông báo thuế của bên kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài nếu như địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính.

6. Các loại thuế nộp thay: Người nộp thuế đánh dấu chọn các loại thuế sẽ nộp thay cho nhà thầu nước ngoài: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Thuế thu nhập cá nhân chỉ phát sinh khi nhà thầu nước ngoài là cá nhân.

7. Thông tin về người đại diện theo pháp luật: Ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

8. Tiêu thức "Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế" ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu: Do người đại diện theo pháp luật của tổ chức kê khai, nộp thuế thay ký, đóng dấu.

 

3. Mẫu bảng kê các hợp đồng nhà thầu (04.1-ĐK-TCT-BK)

 

BẢNG KÊ

Các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam

(Kèm theo Mẫu số 04.1-ĐK-TCT)

Tên Người nộp thuế :.................................... 

Mã số thuế nộp thay (nếu có): .................... 

STT

Mã số thuế của nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)

Tên nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài

Địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam

Số/ngày hợp đồng

Giá trị

hợp đồng

Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng

1

Công ty Haneen

Huyện Gijang, thành phố Busan, Hàn Quốc

01/A-HAN

30/03/2018

30.000.000USD

TP Hà Nội, Việt Nam

…, ngày… /… /……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

4. Hướng dẫn cách ghi mẫu 04.1-ĐK-TCT-BK

1. Tên người nộp thuế: Tên công ty kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

2. Mã số thuế nộp thay: Ghi mã số thuế 10 số đã được cơ quan thuế cấp để nộp thay cho nhà thầu nước ngoài, hoặc bỏ trống nếu không có.

3. Mã số thuế của nhà thầu/nhà thầu phụ nước ngoài: Ghi mã số thuế của nhà thầu nước ngoài đã được cấp tại nước ngoài (nếu có).

4. Tên nhà thầu/Nhà thầu phụ nước ngoài: Ghi tên của nhà thầu nước ngoài được cấp ở nước ngoài

5. Địa chỉ trụ sở chính: Ghi địa chỉ của nhà thầu ở bên nước ngoài

6. Văn phòng điều hành tại Việt Nam: Ghi tên và địa chỉ của văn phòng điều hành của nhà thầu ở nước ngoài ở Việt Nam nếu có.

7. Số/ngày hợp đồng: ghi số của hợp đồng ký với bên nước ngoài và ngày ký hợp đồng

8. Giá trị hợp đồng: Giá trị của phần dịch vụ hoặc hàng hóa mà bên nước ngoài cung cấp ghi trong hợp đồng

9. Địa điểm tiến hành công việc: Ghi rõ địa điểm bên nhà thầu sẽ tiến hành công việc tại Việt Nam.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên soạn bởi Công ty Luật Minh Khuê. Quý khách hàng gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, vui lòng bấm gọi 1900.6162 bấm phím lẻ số 5 để được Luật sư tư vấn pháp luật thuế hỗ trợ trực tiếp.