Chắc hẳn ai trong chúng ta thời đi học đã từng nghe tới bản tự kiểm điểm. Nhắc về bản kiểm điểm nhiều người sẽ nghĩ rằng đây chỉ giành cho những học sinh không ngoan, hay vi phạm. Dưới đây là chia sẻ của Luật kinh Khuê về một số mẫu bản kiểm điểm phổ biến đồng thời làm rõ những trường hợp sử dụng bản tự kiểm điểm nhé.

 

1. Bản kiểm điểm cá nhân học sinh là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh là một bản do học sinh viết theo mẫu có sẵn hoặc tự soạn. Bản kiểm điểm thường được viết vào lúc kết thúc một kỳ hay một năm học hoặc sau mỗi lần vi phạm nội quy của trường lớp, cũng có khi bản kiểm điểm là tự kiểm điểm lại bản thân về những hành vi mình đã làm trong một khoảng thời gian nhằm có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên theo suy nghĩ của nhiều người, mặc định bản kiểm điểm cá nhân chỉ giành cho những học sinh cá biệt, thường hay vi phạm nội quy của trường, lớp. Nhưng không phải vậy, bản kiểm điểm được sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh. Từ phân tích trên ta có thể phân loại thành 2 nhóm có thể viết bản kiểm điểm:

 • Nhóm 1: Tự kiểm điểm những hành vi mà mình đã mắc phải để rút kinh nghiệm cho những lần sau.
 • Nhóm 2: Bản kiểm điểm do cá nhân viết vào cuối một khoảng thời gian nhất định để nhận ra những ưu và khuyết điểm của bản thân để từ đó có định hướng phát triển hơn.

 

2. Bản tự kiểm điểm cá nhân viết như thế nào?

Bản tự kiểm điểm cá nhân cũng có những nội dung cơ bản như các văn bản khác như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên bản kiểm điểm, kính gửi, thông tin cá nhân của người viết kiểm điểm, nội dung cụ thể của bản kiểm điểm và chữ ký của người viết kiểm điểm.

Phần nội dung của bản kiểm điểm cần nêu ngắn gọn những nội dung cần thiết như những mặt đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đưa ra phương hướng và cách khắc phục những hạn chế đó.

 

3. Bố cục của bản kiểm điểm 

- Bố cục của bản kiểm điểm bao gồm những nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên bản kiểm điểm
 • Kính gửi: Ban giáo hiệu trường....; Cô (thầy) chủ nhiệm lớp....
 • Họ và tên học sinh:...; lớp....
 • Nội dung bản kiểm điểm: Nêu những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân những hạn chế đó.
 • Thừa nhận lỗi sai, những hạn chế đã mắc phải và nguyên nhân của hành vi vi phạm, hậu quả do hàn vi đó gây ra
 • Lời cam kết không mắc phải.
 • Thời gian, địa điểm viết kiểm điểm
 • Chữ ký của người viết kiểm điểm và của phụ huynh.

*Những lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ cần viết bằng chữ in hoa và được ghi ở giữa trang giấy:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

- Ngày tháng viết kiểm điểm phải ghi rõ

- Tiêu ngữ: Cần phải ghi rõ kiểm điểm vấn đề gì, ghi giữa trang

Ví dụ: BẢN KIỂM ĐIỂM

V/v: Nghỉ học không xin phép

- Phần kính gửi phải nêu rõ gửi ai, trình bày giữa trang giấy.

Ví dụ: Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A

- Lời hứa sửa chữa sai phạm

 Ví dụ: Em xin hứa sẽ không tái phạm việc này lần nào nữa.

- Bố cục bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh cuối kỳ, cuối năm học

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên văn bản: bản tự kiểm điểm học kỳ... năm học/ năm học
 • Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp...
 • Trong kì....năm học...hoặc trong năm học... em đã có những ưu và khuyết điểm sau:
 • + Ưu điểm
 • + Khuyết điểm
 • Tự xếp loại hạnh kiểm
 • Địa điểm và thời gian viết bản kiểm điểm

 

4. Các mẫu bản kiểm điểm

4.1 Mẫu bản kiểm điểm của học sinh (Mẫu 1) 

Các Em học sinh có thể tải mẫu bản kiểm điểm này hoặc viết tay trên nền mẫu giấy A4 hoặc giấy ô ly. Hoặc soạn thảo trực tuyến và in ra để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM
 

Kính gửi ................................... (1)

Họ và tên học sinh................

Lớp................Năm học.............

Sinh ngày.............tháng......năm.....

Địa chỉ...........................

Họ tên bố (mẹ)......................

Hôm nay em xin tự viết bản kiểm điểm trình bày những khuyết điểm của em:

(2) .................................

.........................................

Với những hành vi vi phạm trên, căn cứ Nội quy, quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3) ................................................

.......................................................

........ Ngày ....... tháng ...... năm

Người viết

(ký, ghi rõ họ tên)

 

In / Sửa biểu mẫu

(1) Trường, Khoa, GVCN hoặc GVBM

(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễm biến vụ việc vi phạm, hậu quả mà hành vi đó mang lại. Nêu thái độ và cách nhìn của mình với hành vi đó đồng thời hứa sửa chữa sai lầm và cam kết không tái phạm.

(3) Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học hoặc buộc thôi học.

 

4.2 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh (Mẫu 2):

Các em học sinh có thể tải mẫu sau về sử dụng hoặc dựa trên mẫu này để viết  tay theo hướng dẫn, đồng thời cũng có thể soạn trực tuyến in ra và sử dụng trong theo yêu cầu của nhà trường trong từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường....

                 Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ....

Tên em là.... Học sinh lớp....

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân:

Nội dung sự việc....

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân.... gây ảnh hưởng tới lớp và khiến cho thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, tạo điều kiện giúp đỡ để em sửa sai và tiến bộ. Em xin cam đoan không tái phạm lần nào nữa.

Em xin trân trọng cảm ơn

....ngày...tháng....năm...

Ký tên.

 

 

In / Sửa biểu mẫu

 

4.3 Mẫu bản kiểm điểm học sinh có chữ ký của phụ huynh (Mẫu 3):

Trong trường hợp nhà trường yêu cầu viết bản kiểm điểm có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh thì các em có thể sử dụng mẫu sau viết tay hoặc soạn thảo trực tuyến, in ra và sử dụng theo mẫu dưới đây:

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.... cùng thầy (cô) giáo bộ môn

Tên em là:......sinh ngày.....

Hiện là học sinh lớp.....Trường.....

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân như sau:

Vào ngày.....trong giờ học môn... do thầy (cô).... phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là làm mất trật tự làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy (cô) giáo.

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Vì vậy, hôm nay em viết bản kiểm điểm này xin nhận lỗi trước thầy (cô) và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì hành động mình đã gây ra. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ của nhà trường và thầy cô đề ra.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh 

      Học sinh ký

 

In / Sửa biểu mẫu

                                        

4.4 Mẫu bản kiểm điểm học sinh có xác nhận giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu (Mẫu 4): 

Thông thường với những trường hợp vi phạm tại trường hoặc tại lớp học (Vi phạm mang tính chất kỷ luật cao), nhà trường có thể yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có xác nhận ý kiến của giáo viên chủ nghiệm hoặc có đánh giá của ban giám hiệu nhà trường về vi phạm kỷ luật đó để xem xét các hình thức kỷ luật phù hợp với mỗi vi phạm riêng biệt của học sinh tại trường và tại lớp.

Các em học sinh hoặc giáo viên có thể sử dụng mẫu dưới đây theo dạng viết tay, hoặc soạn thảo trực tuyến in ra và sử dụng theo mẫu.

Tải về
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:  - Ban giám hiệu trường.........

                 - Giáo viên chủ nhiệm lớp..........

Em tên là:

Sinh ngày...tháng.....năm

Học sinh lớp...

Trường.....

Đại chỉ....

Số điện thoại...

Ngày...tháng...năm, trên đường từ nhà tới trường, em có tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện. Do em không đội mũ bảo hiểm nên các chú giao thông đã lập biên bản và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi vi phạm có sự xác nhận của nhà trường.

Em nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật giao thông của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

Kinh mong ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tha thứ cho em và xác nhận vào bản kiểm điểm.

Em xin trân trọng cảm ơn!

.....Ngày....tháng.....năm....

Xác nhận của BGH

Xác nhận của GVCN

Học sinh vi phạm

 

In / Sửa biểu mẫu


             

4.5 Mẫu bản kiểm điểm học sinh tự nhận lỗi và hình thức kỷ luật (Mẫu 5):

Mẫu bản kiểm điểm này là một dạng mẫu bản kiểm điểm chi tiết về từng lỗi của học sinh trong đó học sinh sẽ là người tự đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với hành vi vi phạm của mình để cô giáo hoặc nhà trường xem xét.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:.....

Họ và tên:....

Lớp......

Sinh ngày..........

Địa chỉ..........

Họ tên bố (mẹ)........

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của mình:

Ngày.... do em bị ốm nên em đã nghỉ học mà quên xin phép thầy (cô).

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này xin tự nhận lỗi và nhận hình thức kỷ luật:..........

....ngày....tháng.....năm....

Người viết

 

4.6 Mẫu bản kiểm điểm học sinh tự nhận lỗi và cam kết không tái phạm (Mẫu 6):

Đây là một dạng mẫu bản kiểm điểm thường gặp trong đó học sinh nhận thức rõ lỗi vi phạm của mình và cam kết tu dưỡng, rèn luyện để không tái phạm (vi phạm lại) lỗi này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

 

Kính gửi thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.....

Tên em là....Học sinh lớp...

Hôm nay em viết bản tự kiểm điểm này xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân:

Do mải chơi nên em đã quên làm bàu tập về nhà môn.... Nên khiến lớp bị trừ điểm thi đua.

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân rất lớn, gây ảnh hưởng tới lớp và làm thầu cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện để em tiến bộ hơn trong qua trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn

.....Ngày.... tháng.....năm....

Học sinh ký

Trên đây là một số mẫu bản kiểm điểm áp dụng trong một số trường hợp nhất định Luật Minh Khuê chia sẻ tới các bạn. Mong rằng đây là những thông tin hữu ích giành cho bạn.