PHỤ LỤC 3.4:  MẪU BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
của dự án ... (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án ...)

1. Họ và tên người nhận xét, đánh giá: ...

2. Học hàm, học vị, chức vụ công tác: ...

3. Nơi công tác (tên cơ quan/đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, Fax, E-mail): ...

4. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra: số ... ngày ... tháng ... năm ... của...

5. Chức danh trong Đoàn kiểm tra: ...

6. Nhận xét, đánh giá việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của dự án...): nhận xét ngắn gọn về những mặt được, nêu chi tiết những tồn tại của từng công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chủ dự án gửi ủy ban nhân dân xã để niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường (Phụ lục 2.11)

6.1. Công trình xử lý bụi, khí thải

6.2. Công trình xử lý nước thải

6.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường

6.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

6.5. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

6.6. Công trình giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường khác

6.7. Những đề nghị, khuyến nghị

7. Kết luận về mức độ hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: ghi rõ một (01) trong hai (02) mức độ: đạt yêu cầu hoặc không đại yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu cần nêu rõ lý do

(Địa danh nơi viết nhận xét, đánh giá), ngày ... tháng ... năm ... 
NGƯỜI VIẾT NHẬN XÁT, ĐÁNH GIÁ 
(Ký, ghi họ tên)

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (Phụ lục 3.2)