BẢNG KÊ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO DÙNG CHO CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO

Cơ quan lãnh sự, Cơ quan đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam (*)

  (Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ...)

Form No: 01-2/ĐNHT

A list of  Value-added Tax refund over goods and services purchased by

Diplomatic Missions, Consular posts, Representative Offices of International organizations in Vietnam (*)

(Attached to the Notice of preposal for Refund of tax collected No…… dated……..)

                                               

- Cơ quan đại diện (Mission):............................

- Trụ sở tại (address): ......................................

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

- Mã số thuế (tax code): ...................................

-  Đề nghị đ­ược hoàn thuế GTGT vào tài khoản số ............. tại ngân hàng ............. cho những hàng hoá, dịch vụ hoặc cho xăng dùng cho xe cơ quan mang biển số: ............... mua trong quý  ...năm ... dùng cho cơ quan.

(request to refund VAT at the account No……………… in the bank……………… over goods and services or carburant  for vehicle Plate No………… purchased on quarter … year … by the Mission)

Đơn vị tiền (currency unit): Đồng Việt Nam (Vietnamese dong)

Số

TT

(No)

Hoá đơn

(Invoice)

Tên và

mã số

thuế nhà

cung cấp

(Supplier's

name &

tax code)

Tên

hàng hoá,

dịch vụ

(Name of purchased

goods & services)

Đơn vị

tính

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Doanh số mua chưa

có thuế GTGT

(Purchased price

without

VAT)

Tiền thuế GTGT

(Refundable

tax)

Cục Lễ tân duyệt về

danh mục,

số lượng

hàng hoá,

dịch vụ

(Certification

of the

Protocol Department

about kind

and quantity

of goods and services)

Mẫu số

(Template no)

hiệu

(Symbol)

Số

(No)

Ngày, tháng, năm phát hành

(Date

of release)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

(Total)

 

 

 

 

 

 

Tr­ưởng cơ quan đại diện hoặc

Phó trưởng Cơ quan đại diện ký xác nhận, đóng dấu

(Signed by Head or Deputy Head of Mission and stamp)

 

 

 

 

 Cục Lễ tân  Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao xác nhận ng­ười khai đ­ược hoàn thuế GTGT đối với:

- xăng, dầu diezel theo tiêu chuẩn định l­ượng dành cho xe cơ quan cho xe ô-tô mang biển số nêu trên.

- hàng hoá, dịch vụ nêu trên trừ những hàng hoá dịch vụ mua trong hoá đơn số : …………

The Protocol Department-MOFA certifies that the Mission enjoys  VAT refund for:

- over carburant according to the Mission's  vehicle quota for the above mentioned  Vehicle Plate No

- over goods or services mentioned above  except  for those  of  invoice(s)No : ........................ .

 

                                                                      ………….. , ngày... tháng... năm...

                                                                      ……., date...month...year..

 

                                                                                        Cục tr­ưởng Cục Lễ tân  Nhà nước

                                                                                           Director of Protocol Department

 

(*) - Khai và gửi Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Bộ ngoại giao 3 bản. (Please fill in triplicate and send them to the Protocol Department of MOFA)

- Trong trư­ờng hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho xăng xe ô-tô. Khai riêng xăng dùng cho từng xe.

(Please fill in separate application per vehicle in case the Mission request to refund VAT over carburant  for vehicle)

 

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

 

 

Ghi chú (Note): GTGT: giá trị gia tăng

                         (VAT: Value-added Tax)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm (Mẫu số: 13-1/BK-TNCN)