Lãnh sự là người đứng đầu đại diện lãnh sự của một quốc gia được giao nhiệm vụ tại một vùng nhất định ở quốc gia khác với sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của quốc gia ấy, nhằm bảo vệ ở vùng đó lợi ích của quốc gia, pháp nhân và công dân của mình, thúc đẩy sự phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá giữa quốc gia cử đại diện và quốc gia tiếp nhận, tìm hiểu và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong vùng của quốc gia sở tại.

Lãnh sự không được vi phạm trật tự pháp lí, tập quán và phong tục địa phương. Hoạt động của lãnh sự nằm dưới sự chỉ đạo và giám sát của đại sứ quán của quốc gia cử đại diện. Lãnh sự chỉ là một trong bốn cấp mà người đứng đầu đại diện lãnh sự được bổ nhiệm. Theo Điều 9 Công ước Viên về các quan hệ lãnh sự năm 1963, những người đứng đầu các cơ quan lãnh sự được chia làm bốn cấp là: tổng lãnh sự, lãnh sự, phó lãnh sự và đại lí.