1. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là gì?

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học là mẫu bảng tổng hợp lại toàn  bộ kết quả học tập cũng như những đánh giá của giáo viên dành cho học sinh tiểu học qua các kỳ học, năm học. Qua đó, giúp giáo viên thống kê danh sách, tổng hợp kết quả học tập của học sinh dễ dàng hơn. Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá bao gồm 6 mẫu và được phân chia theo từng mẫu bảng cho từng lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Các thầy cô giáo tùy theo lớp mình phụ trách mà lựa chọn các mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học cho phù hợp để đưa ra các nhận xét về quá trình học tập của các em học sinh một cách toàn diện.

Trong quá trình tổng hợp, mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học của các lớp phải đảm bảo về mặt nội dung, như: phần tiêu đề, phần môn học và giáo dục học, phần nội dung năng lực và phẩm chất, phần khen thưởng hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp, cuối cùng là phần nội dung ghi chú. 

Ngoài mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học thì các thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương để sử dụng ngay khi cần thiết. Toàn bộ nội dung mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương đều được biên soạn rất khoa học, đầy đủ, rất thuận tiện cho các thầy cô giáo.

Nội dung mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học đã được Tải Miễn Phí cập nhật khá chi tiết nếu bạn đọc quan tâm có thể tải mẫu bảng tổng kết này về để sử dụng, đem lại hiệu quả cao trong quá trình tổng hợp kết quả đánh giá. 

Trong quá trình công tác các giáo viên có thể tham khảo thêm mẫu sổ dự giờ của giáo viên để sử dụng ngay trong việc ghi chép, đánh giá các tiết học mà mình tham gia dự giờ trong suốt năm học, trong mẫu sổ dự giờ của giáo viên các tiêu chí chấm điểm, thang điểm chấm đều được phân chia, trình bày rất rõ ràng, giúp các thầy cô luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Một số mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

2.1. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ lớp 1, 2, 3

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

2.2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ lớp 1, 2, 3

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

2.3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối năm học các lớp 1, 2, 3

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

2.4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục giữa học kỳ I của lớp 4, 5

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

2.5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối học kỳ I của lớp 4, 5

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

2.6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục cuối năm học của lớp 4, 5

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học mới 2023

Qúy khách có thể tải tất cả các mẫu bảng nêu trên tại: Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

3. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp tiểu học

Thứ nhất, phần tiêu đề

Điền đủ thông tin vào chỗ chấm, trong đó đối với mẫu 1, 4 và 7 cần ghi thời điểm đánh giá giữa học kỳ I hay giữa học kỳ II

Thứ hai, phần "Môn học và hoạt động giáo dục"

- Đối với mẫu 1 và 4: Trong cột tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt", H nếu học sinh đạt mức "Hoàn
thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành".

- Đối với các mẫu 2 đến mẫu 9:

+ Trong cột “Mức đạt được” tương ứng với từng môn học hoặc hoạt động giáo dục: ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành tốt", H nếu học sinh đạt mức "Hoàn thành" hoặc C nếu học sinh ở mức "Chưa hoàn thành".

+ Trong cột "Điểm KTĐK" đối với các môn có bài kiểm tra định kỳ: ghi điểm số của bài kiểm tra; đối với học sinh được kiểm tra lại, ghi điểm số của bài kiểm tra lần cuối.

Thứ ba, phần "Phẩm chất chủ yếu" và "năng lực cốt lõi"

Trong cột tương ứng với từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi (năng lực chung và năng lực đặc thù): ghi ký hiệu T nếu học sinh đạt mức "Tốt", Đ nếu học sinh đạt mức "Đạt" hoặc C nếu học sinh ở mức "Cần cố gắng".

Thứ tư, phần "Xếp loại chất lượng giáo dục", "Khen thưởng", "Hoàn thành chương trình lớp học", "Lên lớp" (trong mẫu 3, 5 và 9)

Đánh dấu "X" vào các ô tương ứng với mức xếp loại của từng học sinh và đối với mỗi học sinh được khen thưởng, hoàn thành chương trình lớp học, lên lớp.

Thứ năm, phần "Ghi chú"

Tại đây, thầy cô có thể ghi những lưu ý đặc biệt (nếu có). Chẳng hạn như: học sinh thuộc diện ưu tiên; học sinh khuyết tật;…

4. Quy định về tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục tiểu học

Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục tiểu học được quy định trong Thông tư 27/2020TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học 

Vào các thời điểm như giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học thì giáo viên dạy bộ môn sẽ căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của từng học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và các mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Cuối năm học, căn cứ vào quá trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực hiện:

- Đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo bốn mức:

+ Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

+ Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

+ Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

+ Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

- Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và các thành tích của học sinh được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Thầy cô sẽ phải lập một bộ hồ sơ đánh giá bởi hồ sơ đánh giá chính là minh chứng cho quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học sinh giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học sinh.

Theo đó, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm). Trong đó: 

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu trữ tại nhà trường theo quy định.

- Học bạ được nhà trường lưu trữ trong suốt thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Qúy khách có thể tham khảo thêm về Mẫu báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2023 của Luật Minh Khuê

Mọi vướng mắc chưa rõ hoặc có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại 24/7, gọi ngay tới số: 1900.6162 hoặc gửi email trực tiếp tại: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Ngoài ra, khách hành cũng có thể liên hệ trực tiếp với các luật sư của Luật Minh Khuê để được giải đáp các vấn đề liên quan đến Luật sư Bùi Thị Nhung qua số điện thoại: 0931626162. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê