1. Mẫu báo cáo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

Căn cứ dựa theo quy định của Nghị định 94/2019/NĐ-CP thì có quy định cụ thể về mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu số 04.CĐ phụ lục X 

>> Tải ngay: Mẫu bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đất trồng lúa 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

…, ngày … tháng … năm …

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ……………………

1. Tên tổ chức hoặc người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:  Lê Văn B

2. Chức vụ người đại diện tổ chức:

3. Số CMND/Thẻ căn cước 090303035  Ngày cấp: 10/12/2020 Nơi cấp  Hà Nội 

Hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (tổ chức) …….. Ngày cấp: .... Nơi cấp …

4. Địa chỉ: Thôn 2 xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Số điện thoại: 098765xxx

5. Diện tích chuyển đổi 200 (m2, ha), thuộc thửa đất số xx, tờ bản đồ số 23x  khu vực, cánh đồng .....

6. Mục đích

a) Trồng cây hàng năm:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ..., vụ ....

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: tên cây trồng cây lúa , vụ hè thu, đông xuân và vụ mùa

- Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ………………

b) Trồng cây lâu năm:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: tên cây trồng ………….., năm ………………

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: tên cây trồng …………, năm ……………

- Chuyển đổi từ đất lúa nương: tên cây trồng ………….., năm ..................

c) Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản:

- Chuyển đổi từ đất 1 vụ lúa/năm: Loại thủy sản ………, năm …………

- Chuyển đổi từ đất 2 - 3 vụ lúa/năm: Loại thủy sản …….., năm …………

7. Cam kết thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch chuyển đổi của địa phương; trường hợp làm hư hỏng hệ thống giao thông thủy lợi, giao thông nội đồng sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời và bồi thường nếu ảnh hưởng xấu tới sản xuất lúa của các hộ ở khu vực liền kề; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

UBND CẤP XÃ TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

(Ký, họ tên và đóng dấu( nếu có))

 

 

 

 

2. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cần đáp ứng yêu cầu nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP có quy định như sau về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thực hiện theo quy định của pháp luật như sau:

Phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường: Quy định yêu cầu việc chuyển đổi cây trồng phải tuân theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Phải đáp ứng nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải được thực hiện dựa trên quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Điều này có thể bao gồm kế hoạch sử dụng đất, đánh giá nguồn lực, và các yếu tố khác liên quan đến quản lý đất đai. Việc chuyển đổi cây trồng phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này có thể bao gồm việc chuyển đổi sang các loại cây trồng có nhu cầu cao trên thị trường hoặc điều chỉnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu cụ thể. Chuyển đổi cây trồng phải phản ánh sự phù hợp với điều kiện nguồn nước có sẵn. Điều này đảm bảo sự bền vững trong việc sử dụng tài nguyên nước. Phải cân nhắc khả năng chịu đựng của cây trồng đối với điều kiện khí hậu, đảm bảo rằng chúng có thể phát triển và cho thu hoạch hiệu quả trong môi trường cụ thể của địa phương. Bằng cách này, quy định này giúp đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ tuân theo kế hoạch tổng thể của địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như bảo vệ nguồn nước và thích ứng với điều kiện khí hậu. Điều này hỗ trợ sự phát triển bền vững của nông nghiệp địa phương.

Vùng sản xuất tập trung và liên kết sản xuất: Khuyến khích hình thành vùng sản xuất tập trung cho từng loại cây trồng. Đồn điền, đổi thửa, và liên kết sản xuất theo chuỗi để tối ưu hóa hiệu suất sản xuất. Chính sách khuyến khích hình thành các vùng sản xuất tập trung cho từng loại cây trồng nhất định. Điều này có thể giúp tập trung nguồn lực và chuyên môn hóa sản xuất, tạo ra các khu vực chuyên sản xuất có lợi thế cạnh tranh. Các vùng sản xuất tập trung có thể được xác định dựa trên đặc điểm địa lý, điều kiện khí hậu, và sự chuyên môn của nông dân trong việc trồng cây trồng cụ thể. Chính sách khuyến khích sự hình thành và phát triển các đồn điền, nơi mà các nông dân có thể cùng nhau sử dụng và chia sẻ các nguồn lực và dịch vụ. Điều này có thể giúp giảm chi phí và tăng hiệu suất. Đổi thửa có thể được thực hiện để tối ưu hóa cấu trúc đất đai và tạo điều kiện tốt nhất cho việc trồng cây trồng cụ thể.

Hiệu quả cơ sở hạ tầng: Bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có. Phù hợp với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Chính sách yêu cầu việc sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có một cách hiệu quả nhất. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng đúng cách và duy trì các đường giao thông, hệ thống thủy lợi, và các cơ sở hạ tầng khác hỗ trợ nông nghiệp. Chính sách cũng đòi hỏi rằng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương. Cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng nếu cần thiết để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi cây trồng.

Bảo vệ điều kiện trồng lúa: Không được làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại. Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính sách quy định rằng trong quá trình chuyển đổi, không được thực hiện các hành động gây mất mát vĩnh viễn về điều kiện đất đai hoặc nguồn nước cần thiết để trồng lúa trở lại. Các biện pháp cần được thực hiện để bảo vệ và duy trì chất lượng đất đai, cũng như đảm bảo nguồn nước đủ và phù hợp để hỗ trợ trồng lúa. Quy định rõ ràng rằng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Chính sách này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì điều kiện cần thiết để trồng lúa và đảm bảo rằng mọi quyết định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng đều được thực hiện một cách bền vững và có lợi cho sản xuất nông nghiệp. Sự cấp có thẩm quyền trong việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cũng giúp đảm bảo rằng các quy định được tuân thủ và rằng các biện pháp bảo vệ được thực hiện một cách hiệu quả.

Bảo vệ môi trường và cơ sở hạ tầng: Không làm mất đi điều kiện để trồng lúa trở lại. Tránh biến dạng mặt bằng, gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa. Tránh hư hỏng công trình giao thông và công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.

Chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản: Cho phép chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản với điều kiện sử dụng không quá 20% diện tích đất trồng lúa.

Hạ thấp mặt bằng nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cm so với mặt ruộng. Các quy định này nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, đồng thời tối ưu hóa sử dụng đất và cơ sở hạ tầng.

 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Căn  cứ dựa theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 94/2019/NĐ-CP có quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa như sau:

Hướng dẫn và Kiểm tra: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được trao trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình chuyển đổi và đảm bảo rằng những quy định được thực hiện đúng cách.

Giám sát: Cơ quan nhà nước có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình chuyển đổi. Điều này có thể bao gồm việc theo dõi tiến triển, đảm bảo tuân thủ các quy định, và xử lý các vấn đề xuất phát trong quá trình chuyển đổi.

Báo cáo kết quả thực hiện: Cơ quan này phải lập và báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi theo quy định. Thông tin này có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả của quá trình chuyển đổi, vấn đề nảy sinh, và các điều chỉnh cần thiết cho chính sách trong tương lai.

Quy định: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường sẽ đưa ra các quy định chính xác và chi tiết về quy trình chuyển đổi, các yêu cầu cần tuân thủ, và các biện pháp hỗ trợ.

Tương tác với các bên liên quan: Cơ quan nhà nước cần tương tác với các bên liên quan như nông dân, các tổ chức nông nghiệp, và cộng đồng địa phương để đảm bảo sự hỗ trợ và hiểu biết đầy đủ về quá trình chuyển đổi.

Những trách nhiệm trên giúp đảm bảo rằng quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện một cách có trật tự, minh bạch, và mang lại kết quả tích cực cho cả nông dân và cộng đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án gồm những giấy tờ nào ?