Mu số 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

BÁO CÁO

Của ngưi được giáo dục về việc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi(2): …………………………

Tên tôi là: ……………………………………………. Nam/nữ:....................................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/…; nơi cấp:..................................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Hiện nay tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày ..../..../2014.... của Chủ tịch UBND(3)……………………..

Tôi xin báo cáo về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng của tôi trong thời gian từ ngày ngày ..../..../2014.... đến ngày ngày ..../..../2014.... như sau:

1. Về tình hình học tập,rèn luyện, tu dưỡng

(Nêu tóm tắt các hoạt động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đã thực hiện)

..........................................................................................................................................

2. Kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của bản thân

(Nêu cụ thể những việc đã làm để sửa chữa sai phạm, khắc phục hậu quả của vi phạm, không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật)

..........................................................................................................................................

3. Những tồn tại cần khắc phục

(Nêu cụ thể những hạn chế, thiếu sót chưa khắc phục được)

..........................................................................................................................................

Tôi xin báo cáo(4)……………….….. về tình hình chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số: ..../QĐ-UBND ngày ..../..../2014.... của Chủ tịch UBND(5)………………. như trên./.

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO
(Ký ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục báo cáo về tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của họ theo quy định tạiĐiều 31 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(3)(5) Tên xã/phường/thị trấn.

(2)(4) Tên của người được phân công phối hợp với gia đình thực hiện biện pháp quản lý tại gia đình.