CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ........, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ

                       

Kính gửi: ...(Tên của bên uỷ nhiệm thu thuế) .....

 

Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ...(tên của bên uỷ nhiệm thu thuế) ........... và ...(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)..............;

 ...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)......... tổng hợp báo cáo sử dụng biên lai thu thuế theo hợp đồng uỷ nhiệm thu như sau:

STT

Loại biên lai thuế

đã nhận

Số đã nhận

(từ số... đến số....)

Số đã sử dụng

(từ số... đến số....)

Số bị mất (từ số... đến số....)

Số huỷ, ghi hỏng…

(từ số... đến số....)

Số chưa sử dụng

(từ số... đến số....)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3)-(4)-(5)-(6)

1

Biên lai thu thuế ……..

- Quyển số …

- Quyển số …

- ...

 

 

 

 

 

2

Biên lai thu thuế …….

- Quyển số …

- Quyển số …

- ...

 

 

 

 

 

3

Biên lai thu thuế ……..

- Quyển số …

- Quyển số …

-...

 

 

 

 

 

...

..............

 

 

 

 

 

...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)........thông báo để ...(tên của bên uỷ nhiệm thu thuế)...........được biết./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU

(chức danh người đại diện - nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?