Mu số 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Góp ý đi với người đang chp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn*

Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày ..../..../20....

Tại đơn vị dân cư ở cơ sở(1)................................................................................................

Dưới sự chủ trì của ông/bà: ..................................................................... , Chủ tịch UBND(2)

..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

để họp góp ý đối với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số…….../QĐ-UBND ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(3) ……………………..

Họ tên người đang chấp hành biện pháp giáo dục: …………..Nam/nữ:..................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../…......; tại:................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: ……………; nơi cấp:.............................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.................................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn:...................................

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:..............................................

I. THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông/bà: …………………. Chủ tịch UBND(4).......................................................................

..................................................... chủ trì cuộc họp;

2. Ông/bà: …………………. Trưởng Công an(5).....................................................................

3. Ông/bà: …………………. đại diện tư pháp - hộ tịch(6)........................................................

..................................................... Thư ký cuộc họp;

4. Ông/bà: …………………. đại diện MTTQ(7)........................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu danh sách trọng tài viên gửi bộ tư pháp công bố (Mẫu số 24/TP-TTTM)

6. Ông/bà: …………………. đại diện đơn vị dân cử cơ sở(8)..................................................

..........................................................................................................................................

7. Ông/bà: …………………. đại diện(9).................................................................................

8. Ông/bà: …………………. được phân công quản lý giáo dục;

9. Ông/bà: …………………. đại diện cơ quan, tổ chức được giao quản lý giáo dục(10)...........

..........................................................................................................................................

II. THÀNH PHẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Người được giáo dục:....................................................................................................

2. Ông/bà: .............................................................  đại diện gia đình người được giáo dục;

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo của trung tâm trọng tài/chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu số 23/TP-TTTM)

1. Ông/bà(11): ……………….. người được phân công giúp đỡ người chấp hành biện pháp giáo dục tại cấp xã báo cáo về quá trình quản lý, giáo dục và các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý và đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Tóm tắt ý kiến của từng thành viên tham dự cuộc họp)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Phát biểu của người được giáo dục và đại diện gia đình của họ:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định công nhận sáng kiến (mẫu số 07)

4. Đại diện tổ chức được giao quản lý, giáo dục nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi của người chấp hành giáo dục và kết luận cuộc họp.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày ..../..../20…. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho mọi người có mặt nghe và không có ý kiến gì khác./.

 

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, vi phạm cam kết theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP. Trường hợp người được giáo dục vắng mặt thì phải hoãn cuộc họp.

(1)(8) Tổ dân phố, thôn, ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc và các đơn vị tương đương.

(2)(3)(4)(5)(6)(7) Tên xã/phường/thị trấn.

(9) Đại diện tổ công tác cai nghiện ma túy ở cộng đồng hoặc đại diện cơ sở điều trịnghiện trong trường hợp đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp là người nghiện ma túy.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo chuyên đề hoặc theo đợt thi đua ( Mẫu số 06)

(10) Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,...

(11) Họ tên người được phân công giáo dục.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (mẫu số 05)