1. Giới thiệu mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu biên bản số 05)

 

CƠ QUAN (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-CCXP

 

 

BIÊN BẢN

Cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính*

Thi hành Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-CCXP ngày..../..../........ của(2) .....................................

Hôm nay, ngày..../..../........, tại(3)...........................................................................

...............................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế:

a) Họ và tên:................................................... Chức vụ: ......................................

Cơ quan: ................................................................................................................

b) Họ và tên: .................................................. Chức vụ: ......................................

Cơ quan:.. ..............................................................................................................

2. Cơ quan phối hợp (4):

a) Họ và tên:................................................... Chức vụ:.. ....................................

Cơ quan: ................................................................................................................

b) Họ và tên: .................................................. Chức vụ:.. ....................................

Cơ quan: ................................................................................................................

3. Với sự chứng kiến của:

a) Họ và tên(5):................................................ Nghề nghiệp: ...............................

Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................

b) Họ và tên(6): ............................................... Chức vụ:.. ....................................

Cơ quan: ................................................................................................................

Tiến hành cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: ............................................. Giới tính: .....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ....................................

Nghề nghiệp:.........................................................................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ........................................................................................................................

<1. Tên tổ chức vi phạm>:... ................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.............................................................................................

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

.............................. ............................................................................................

Ngày cấp:..../..../........ ..................................... ; nơi cấp:.......................................

Người đại diện theo pháp luật(7): ................... Giới tính: .....................................

Chức danh(8): .........................................................................................................

2. <Cá nhân/Tổ chức> đang giữ tiền, tài sản(9):...................................................

Địa chỉ(10): .............................................................................................................

3. Biện pháp cưỡng chế: Thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản cho cá nhân, tổ chức khác giữ.

4. Số tiền, tài sản bị thu, gồm:

a) Về tiền mặt:

Loại tiền(11):...........................................................................................................

Số tiền(12): ..............................................................................................................

(Bằng chữ:............................................................................................................)

b) Về tài sản:

STT

Tên gọi/mô tả tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đặc điểm

Tình trạng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc cưỡng chế kết thúc hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(13).................... là cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế 01 bản, ông (bà)(14)................ là cá nhân/đại diện tổ chức đang giữ tiền, tài sản 01 bản, 01 bản chuyển cơ quan đã ra quyết định cưỡng chế.

<Trường hợp có người vắng mặt hoặc có mặt mà từ chối ký>

Lý do ông (bà)(15) ........................................... không ký biên bản(16):... ...............

.....................................................................................................................................

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
BỊ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

CÁ NHÂN/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
GIỮ TIỀN, TÀI SẢN

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN PHỐI 
HỢP CƯỠNG CHẾ

(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

2. Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

* Mẫu này được sử dụng để cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản cho người khác giữ quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, cá nhân bị cưỡng chế/đại diện tổ chức bị cưỡng chế, cá nhân/đại diện tổ chức giữ tiền, tài sản có mặt hoặc cố tình vắng mặt, người đại diện cho cơ quan chủ trì tiến hành cưỡng chế phải mời đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế và ít nhất 01 người chứng kiến.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Họ và tên, chức vụ của người đại diện cho cơ quan phối hợp đã được nêu trong quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(5) Ghi họ và tên của người chứng kiến.

(6) Ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tiến hành cưỡng chế.

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(10) Ghi địa chỉ của cá nhân/tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(11) Ghi rõ loại tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

(12) Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ.

(13) Ghi họ và tên của cá nhân bị cưỡng chế/người đại diện tổ chức bị cưỡng chế.

(14) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế.

(15) Ghi họ và tên của người vắng mặt hoặc có mặt nhưng từ chối ký biên bản.

(16) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác....