Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------


BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

(v/v Xác nhận khoản vay nợ giữa các bên)

 

Hôm nay, ngày … tháng ….  năm 20….., tại địa chỉ số ….. đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

>> Xem thêm:  Ép buộc người khác ký giấy nợ bị xử lý như thế nào ? Thuê đòi nợ có vi phạm không ?

BÊN A                        :           Ông/Bà …………………………….  Giới tính: ………….

Chức vụ                       :           Chủ tịch …………………………… Công ty ……………

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: ……..           Quốc tịch: …………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

BÊN B                        :           Ông/Bà…………………….......………..  Giới tính: ………..….

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: …..................…..Quốc tịch: …..………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

>> Xem thêm:  Những vấn đề pháp lý cần lưu ý khi vay và cho vay tài sản?

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

  1. Bà ………………. xác nhận có vay của Ông …………. số tiền là: …….000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ………….. tỷ đồng chẵn).
  2. Bà …………….. cam kết chậm nhất là ngày …../…./20…. sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trên. Nếu đến hẹn không thanh toán bà …………… sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
  3. Đến hết ngày ….. tháng ….năm 20….. nếu Bà …….. không thanh toán số tiền trên, Ông …………. có toàn quyền khởi kiện ra tòa án và kê biên toàn bộ số tài sản mà ……………. đang sở hữu hợp pháp tại Công Ty TNHH …………. Bà …………..có trách nhiệm triệu tập các thành viên để tiến hành chuyển nhượng hợp pháp số vốn mà bà đang sở hữu hợp pháp sang cho Ông ………………………..
  4. Bằng văn bản này Bà …………… cam kết Công ty TNHH ……………….đang sở hữu hợp pháp Giấy chứng nhận quyền sử quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA ………. do ủy ban nhân dân tỉnh ……….. cấp ngày …….. tháng ….. năm 20…. Toàn bộ tài sản của công ty và mảnh đất kể trên sẽ được kê biên, định giá và chuyển giao hợp pháp cho Ông …………… nếu đến hẹn trên mà Bà …………. không trả được số nợ trên.Việc kê biên, định giá tài sản của Công ty TNHH ……. chỉ là giải pháp đối trừ công nợ giữa hai bên.

Biên bản xác nhận công nợ có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


 

 

>> Xem thêm:  Tôi phải làm gì khi liên tục bị đòi tiền làm ảnh hưởng công việc của tôi?