Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp cụ thể như sau: Tư vấn thành lập doanh nghiệp; tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn giải thể doanh nghiệp; tư vấn pháp sản  doanh nghiệp.... Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

----------------------------------------------------- 

CÔNG TY ……..

-----------

 

Số:     /CV/20….

V/v: Giải thể doanh nghiệp..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------*****---------

 

                    Hà Nội, ngày       tháng       năm 20….

 

 

Kính gửi:       Chi cục thuế …………………………………………

 

Công ty ……được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số …………… 

Mã số thuế: …….............................................................…………………………………… 

Trụ sở chính: ……………………………………………………............................................. 

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

 

Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………… 

 

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………… 

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …..... quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

-         Cục thuế tp Hà Nội

-         Chi cục thuế ……….

-         Sở kế hoạch và đầu tư ………..

-         LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

 

 

 

.........................

 

-----------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ LUẬT LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể mới áp dụng năm 2020

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)