1. Mẫu đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng cập nhật mới nhất

>> Tải ngay: Mẫu đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng cập nhật mới nhất 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. CHÚNG TÔI LÀ:

- Công ty quản lý quỹ: Công ty Quản lý Quỹ Chứng khoán Tài Chính XYZ.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-UBCKNN do Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp ngày 15 tháng 01 năm 2022.

- Địa chỉ trụ sở chính: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0123 456 789.

- Fax: 0123 987 654.

Đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán với các nội dung sau:

1. Thông tin về quỹ đầu tư/công ty đầu tư chứng khoán

- Tên của quỹ/công ty đầu tư chứng khoán (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh (nếu có))

- Mục tiêu đầu tư:

- Chiến lược đầu tư:

- Chỉ số tham chiếu (nếu có):

- Nơi niêm yết:

2. Loại hình quỹ (quỹ đóng, quỹ mở, quỹ ETF):

3. Thời hạn hoạt động (nếu có):

4. Số lượng chứng chỉ quỹ trong một lô (đối với quỹ ETF):

5. Mệnh giá chứng chỉ quỹ/cổ phiếu:

6. Tổng số lô chứng chỉ quỹ dự kiến chào bán (đối với quỹ ETF):

7. Tổng số lô chứng chỉ quỹ tối đa lưu hành (đối với quỹ ETF):

II. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1. Ngân hàng giám sát:

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB)

  Tên viết tắt: ACB

  Tên tiếng Anh: Asia Commercial Bank

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 10/02/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số: 456/GCN-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/02/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: 123 Đường ABC, Quận XYZ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0123 456 789

- Fax: 0123 987 654

2. Thành viên lập quỹ (đối với quỹ ETF):

- Tên công ty chứng khoán: Công ty Chứng khoán XYZ

  Tên viết tắt: XYZ Securities

  Tên tiếng Anh (nếu có): XYZ Securities Company Limited

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 789/GP-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/02/2023.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 25/02/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: 456 Đường XYZ, Quận ABC, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 0987 654 321

- Fax: 0987 123 456

3. Tổ chức tạo lập thị trường (đối với quỹ ETF):

- Tên công ty chứng khoán: Công ty Chứng khoán PQR

  Tên viết tắt: PQR Securities

  Tên tiếng Anh (nếu có): PQR Securities Corporation

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 1011/GP-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/02/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: 789 Đường PQR, Quận MNO, Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0567 890 123

- Fax: 0567 123 890

4. Đại lý phân phối:

- Tên công ty chứng khoán: Công ty Chứng khoán LMN

  Tên viết tắt: LMN Securities

  Tên tiếng Anh (nếu có): LMN Securities Joint Stock Company

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 1314/GP-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/03/2023.

- Địa chỉ trụ sở chính: 101 Đường LMN, Quận PQR, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0901 234 567

- Fax: 0901 987 654

Chúng tôi cam kết:

- Những thông tin trong hồ sơ này là chính xác, đầy đủ và đúng sự thật, không có thông tin giả mạo hoặc chưa đầy đủ có thể làm cho người mua chứng chỉ quỹ chịu thiệt hại.

- Nghiên cứu và nghiêm chỉnh tuân theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Không công bố thông tin dưới mọi hình thức về việc chào bán chứng chỉ quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Hồ sơ gửi kèm

(Liệt kê đầy đủ)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi đề cập trong mẫu chỉ mang tính minh họa.

 

2. Quy định về hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

Dựa trên quy định tại Điều 234 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, điều chỉnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng áp dụng đối với công ty, theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chi tiết hóa một số điều của Luật Chứng khoán), đề cập đến quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Theo quy định này, hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu sau:

- Mẫu giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo Mẫu số 100, ban hành kèm theo phụ lục của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sau khi được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Dự thảo của điều lệ quỹ theo quy định của Bộ Tài chính.

- Bản cáo bạch và bản cáo bạch tóm tắt theo quy định của Bộ Tài chính.

- Hợp đồng nguyên tắc giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đảm bảo đầy đủ điều kiện có hiệu lực.

- Hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối chứng chỉ quỹ giữa công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đại lý phân phối, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, đồng thời bao gồm báo cáo thẩm định cơ sở vật chất, báo cáo cơ sở thẩm định kỹ thuật và thẩm định nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ.

- Danh sách và tài liệu thông tin cá nhân của người điều hành chứng chỉ quỹ theo Mẫu 101, ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, sau khi được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Trong trường hợp quỹ dự kiến không tổ chức đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung giấy tờ về hoạt động lấy ý kiến của các nhà đầu tư trong việc bầu cử thành viên ban đại diện quỹ, kèm theo tài liệu và giấy tờ phản ánh thông tin cá nhân và lý lịch tư pháp của các nhà đầu tư, cũng như các nội dung khác trong quá trình lấy ý kiến của các nhà đầu tư.

- Cam kết bảo lãnh phát hành và các tài liệu quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến chào bán ra công chúng.

3. Quy định về điều kiện đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đóng ra công chúng

Dựa trên quy định tại Điều 233 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, chi tiết hóa một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng áp dụng đối với công ty, theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chi tiết hóa một số điều của Luật Chứng khoán), quy định về hoạt động chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Theo đó, điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng sẽ bao gồm:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Luật chứng khoán.

- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần phải có tối thiểu hai người điều hành chứng chỉ quỹ và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, không bị đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát đặc biệt, tình trạng đình chỉ hoặc chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, để chào bán chứng chỉ quỹ nhằm mục đích tăng vốn của quỹ, các điều kiện cần đáp ứng bao gồm:

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 112 của Luật chứng khoán.

- Đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 233 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng áp dụng đối với công ty, theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, chi tiết hóa một số điều của Luật Chứng khoán).

Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ và giấy chứng nhận điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực trên thực tế, các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần thực hiện hoạt động niêm yết hoặc niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền, đó là Sở giao dịch chứng khoán, theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan: Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!