(TÊN T CHỨC)………….

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

STT

Tên tài liệu

Mã số

Tình trạnghiệu lực

Cơ quan ban hành

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

…….

 

 

 

 

 

 

……., ngày ….. tháng……..năm ……
Đại diện Tổ chức ........
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )