Mẫu TP-QTV-07

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

TT

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Ghi rõ số, ngày cấp)

Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email

Ghi chú

1

Hà Nội

1

2

II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

TT

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT

Tên doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email

Họ, tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên)

Ghi chú

1

Hà Nội

1

2