Các bạn có thể tham khảo mẫu đề án thành lập nhà xuất bản ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 sau:

 

Mẫu đề án thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 23)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Đề nghị cấp giấy phép)

…………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

 

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN (1)

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản)(2):   

- Trụ sở (địa chỉ): 

- Điện thoại: ……………………………… Fax: 

- Loại hình tổ chức của cơ quan chủ quản (loại hình thuộc một trong các đối tượng được thành lập nhà xuất bản quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết thi hành);

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan chủ quản:

>> Xem thêm:  Hành vi in và buôn bán sách lậu thì bị xử lý như thế nào ?

 ................................................................................................

................................................................................................. 

2. Sự cần thiết phải thành lập nhà xuất bản (3) (nêu rõ lý do, nhu cầu phải thành lập nhà xuất bản và mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của toàn quốc, của ngành, địa phương)

 ................................................................................................

................................................................................................. 

3. Tên nhà xuất bản dự kiến được cấp giấy phép thành lập

 ...............................................................................................

4. Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản dự kiến thành lập:

 ................................................................................................

5. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản: 

>> Xem thêm:  Phí bảo trì đường bộ là gì ? Pháp luật quy định thế nào về quỹ bảo trì đường bộ, thu phí bảo trì đường bộ ?

6. Xuất bản phẩm chủ yếu dự kiến xuất bản:

 ................................................................................................

................................................................................................. 

7. Trụ sở của nhà xuất bản do cơ quan chủ quản cấp: (4)

+ Địa chỉ tại: 

+ Tổng số mét vuông (m2) sử dụng:

8. Họ tên người được dự kiến bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản: (5)                  

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Tổng biên tập:

+ Phó Tổng biên tập:

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

9. Loại hình tổ chức của nhà xuất bản (ghi rõ loại hình công ty theo quy định của pháp luật hoặc đơn vị sự nghiệp có thu):

10. Tổng số vốn cơ quan chủ quản cấp cho nhà xuất bản: (VND)

+ Bằng tiền: (VND)

+ Tài sản cố định:

+ Hình thức khác:

11. Nguồn gốc của vốn để cấp cho nhà xuất bản (6)

+ Từ ngân sách Nhà nước cấp:

+ Thuộc sở hữu của cơ quan chủ quản:

+ Từ huy động (ghi rõ hình thức huy động):

12. Họ và tên, năm sinh của những người dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

 .........................................................................................................

13. Danh sách dự kiến những người làm biên tập viên của nhà xuất bản

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Quốc tịch

Chức vụ, nơi làm việc hiện tại
 

Trình độ

Đã được khen thưởng hoặc bị kỷ luật mức cao nhất (nếu có)

Chính trị

Ngoại ngữ

Văn hóa

 

Chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ 

Hình thức đào tạo 

 Trình độ

Hình thức đào tạo 

Trình độ

Hình thức đào tạo

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản) cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản về điều kiện thành lập nhà xuất bản và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản nhà xuất bản./. 

 ………, ngày …. tháng …..năm  …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1) Đề án được lập thành bộ (quyển) gồm các nội dung trên và các giấy tờ kèm theo dưới đây:

>> Xem thêm:  Đề án trị thủy & xây dựng thành phố sông Hồng - Ai vi phạm tác quyền?

(2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

(3) Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành hoặc địa phương;

(4) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương đương;

(5) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản;

(6) Văn bản chứng minh về nguồn vốn dự kiến cấp cho nhà xuất bản hoặc giấy tờ tương đương.

 

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất (Phụ lục 2)