(tên đơn vị đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng)
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

...., ngày .... tháng .... năm ....

 

ĐỀ NGHỊ CẤP TÀI KHOẢN QUẢN LÝ MÃ NGÂN HÀNG TRÊN MẠNG

Kính gửi: Cục Công nghệ Tin học - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mã ngân hàng(1): ............................................................................................................

Tên đơn vị: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Địa chỉ Email của đơn vị: ...............................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................

Fax: ...............................................................................................................................

Tên người liên hệ: .............................................. Điện thoại: ........................................

Địa chỉ Email của người liên hệ: ...................................................................................

Đề nghị danh sách cá nhân được cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng như sau:

STT

Họ và tên

Chức v

Nhóm quyền(2)

(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Nhập dữ liệu

Phê duyệt

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Không bắt buộc nhập thông tin đối với trường hợp chưa được cấp mã ngân hàng.

- (2) Mi người sử dụng ch được thực hiện một quyền: Nhập dữ liệu hoặc Phê duyệt. Với quyn Phê duyệt, người sử dụng phải được cấp chứng thư s ca NHNN.