MẪU SỐ 24:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……………………..................……….

Tên tôi là:……………………………………. sinh ngày…… tháng………..năm…………………

Số CMND…………………………………………………. Ngày cấp…………../……../   ………..

Nơi cấp           …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc (nếu có): ……………………………………………………………..………

Số tài khoản (nếu có)……………………………..tại ngân hàng…………………………..…….

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội:………………………………………………………………………………

Theo Quyết định số…………./QĐ-LĐTBXH ngày……../………/20…… của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………………….., tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp…………….tháng, từ ngày………….tháng  …………năm………..đến ngày………. tháng……….năm………………….

Hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Do đó, tôi làm đơn đề nghị này đề nghị cho tôi không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số………/QĐ-LĐTBXH và bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

………, ngày …  tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)