Mẫu số 01

(1)………………….
(2)………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

(3)…….., ngày … tháng … năm 20

 

ĐỀ NGHỊ LẬP HỒ SƠ

Đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn*

Kính gửi: Trưởng Công an(4) ……………………

Tên tôi là:...........................................................................................................................

Chức vụ (hoặc đại diện)(5):.................................................................................................

Đề nghị Trưởng Công an(6):...............................................................................................

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ………………………………………….…Nam/nữ: ..............................................

>> Xem thêm:  Rút tiền bảo hiểm thất nghiệp ở đâu ? Thủ tục như thế nào ?

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày …/…/20…; tại:....................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: ………………ngày cấp: .../…/…; nơi cấp:..........................................

Dân tộc: ………………; tôn giáo: ……………; trình độ văn hóa:........................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

>> Xem thêm:  Tư vấn bồi thường chi phí đào tạo khi không có hợp đồng đào tạo ?

(Ghi rõ hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm và hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó; lý do đề nghị, tài liệu liên quan nếu có)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Vậy, đề nghị Trưởng Công an(7) ………..………… xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên nêu trên./.

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(8)

____________

* Mẫu này được sử dụng để đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan, tổ chức đề nghị.

(2) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị.

Nếu cá nhân đề nghị (ví dụ: tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn,...) thì không phải ghi mục(1) và (2).

(3)(4)(6)(7) Tên xã/phường/thị trấn.

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

(5) Nếu là Chủ tịch MTTQ thì ghi rõ chức vụ, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức đó.

(8) Dấu của cơ quan, tổ chức (nếu có).

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi