Mẫu B3     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………(1), ngày……tháng……năm……

 

 

 ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC LẾ HỘI TÍN NGƯỠNG

 

Kính gửi: (2)…………………………………………….…………………………

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ……………………..……….…...…………..

Địa chỉ: ……..…………………………………..………………………………...

Người đại diện:

>> Xem thêm:  Nội vụ là gì ? Tìm hiểu chung về Bộ Nội vụ?

Họ và tên: …………....Tên gọi khác…………………Năm sinh….……...

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:..……………….Nơi cấp:………

Đề nghị về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng:

 

Tên lễ hội:……………………………………………………………………...…

Nguồn gốc lịch sử (3):……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Phạm vi tổ chức: ………….……………………………………………………...

Nội dung lễ hội:…...………………………………………………………...........

>> Xem thêm:  Năm 2021 nghỉ lễ, tết bao nhiêu ngày ? Quy định về tiền thưởng tết ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Thời gian tổ chức:……….………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức:………….……………………………………………………...

 

Kèm theo văn bản gồm:  chương trình  lễ hội; danh sách Ban tổ chức lễ hội.

 

 

 

                              NGƯỜI ĐẠI DIỆN

                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi diễn ra lễ hội.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị mới nhất năm 2021 và cách viết đơn đề nghị, đơn kiến nghị ?

            (3) Đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước thì không nêu lại nguồn gốc lịch sử của lễ hội.

 

 

 

>> Xem thêm:  Chế độ nghỉ việc để tổ chức đám cưới được quy định như thế nào ? Thời gian nghỉ kết hôn là bao lâu ?