TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT GIA CÔNG THUỐC THÚ Y ĐỂ XUẤT KHẨU

    Kính gửi:

     Cục Thú y

 

Căn cứ Thông tư số         /………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

 

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

            Tên                  :……………………………………………………...

            Địa chỉ             :…………………………….......................................

            Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

                     Email:                     :……………………………………..………………

           

CƠ SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….………………………………………………….....

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................………….….....

            Email:            :……………………………………..………………….....

           

            Chúng tôi đăng ký sản xuất gia công để xuất khẩu thuốc thú y sau đây:

……..…(tên sản phẩm)……………

Các công đoạn sản xuất gia công:…….

            Khi được phép sản xuất, chúng tôi cam đoan sản phẩm chỉ dùng cho mục đích xuất khẩu.

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)