Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

Tên doanh nghiệp
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

……, ngày ... tháng … năm ...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp (cấp lại, gia hạn) Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp:...............................................................................................

Tên giao dịch:..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

2. Địa chỉ trụ sở:......................................................................................................

Điện thoại: ……………………; Fax: ……………………; E-mail:.....................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:...............................

................................................................................................................................

4. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp (gia hạn) Giấy phép:..........................

................................................................................................................................

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp (cấp lại, gia hạn) Giấy phép.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1...............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hoạt động cho thuê lại lao động ?

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- …
- …

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Cách chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đúng với quy định pháp luật ?