Mẫu TP-QTV-02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

Ảnh

3x4

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

Kính gửi: ……………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………. Nam/Nữ ......................

Ngày sinh: ……/……./…….. Nơi sinh: ......................................................................

Quốc tịch: ..................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………… Email: ..............................................

Hộ chiếu: ………………………………………. Ngày cấp: ……/….../…….

Nơi cấp: .....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam/Chứng chỉ kiểm toán viên số: ………………. Ngày cấp: ……./……/………

Đang làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư/doanh nghiệp kiểm toán:

Tên: ............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................

Điện thoại: ………………………….. Email: …………………………… Fax: ...............  

Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên do pháp luật quy định.

 

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên gồm có:

1……………………………………

2……………………………………

3……………………………………

4……………………………………

5……………………………………

Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?