TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ

 

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

1. Tên tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                                                  4. Fax:

5. E-mail:

6. Người đứng đầu tổ chức đề nghị cấp lại giấy đăng ký:     

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Số giấy CMND/Hộ chiếu:                                                Ngày cấp:    

- Nơi cấp:

- Điện thoại:

7. Đề nghị cấp lại giấy đăng ký sau:

- Số giấy đăng ký:

- Ngày cấp:

8. Lý do đề nghị cấp lại:

€ Giấy đăng ký bị rách, nát;

€ Giấy đăng ký bị mất.

9. Các tài liệu kèm theo: ([*])

            (1)

            (2)

             ...

Tôi cam đoan các thông tin trong hồ sơ là đúng sự thật.

 

                                                                               NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

[*] - Trường hợp cấp lại do bị rách, nát: Bản gốc giấy đăng ký đề nghị cấp lại

  - Trường hợp cấp lại do bị mất: Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy đăng ký và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy giấy đăng ký.