CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày …… tháng…..  năm 20…..

ĐƠN Đ NGHỊ

CẤP LẠI (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi:...(tên Cơ quan đầu mối thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Tên tổ chức:...............................................................................................................

2. Địa chỉ liên lạc:............................................................................................................

Điện thoại: …………………..Fax: ………………… E-mail:...............................................

3. Được thành lập theo Quyết định /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……..…. 

Cơ quan cấp: ………..cấp ngày ………..tại....................................................................

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ……………………………………. Giới tính:........................................................

Chức vụ:........................................................................................................................

Quốc tịch ……………………………….Sinh ngày:..........................................................

Số CMND/hộ chiếu ………………………. Cấp ngày ……………….tại...........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Điện thoại: ………………………………….E-mail:.........................................................

5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã đượccấp số: ………..;

Hết hiệu lực:................................................................................................................

6. Lý do đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung): ..............................................................

7. Nội dung đề nghị cấp lại (sửa đổi, bổ sung): (tên tổ chức) đề nghị. ………… (tên Cơquan đầu mối thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo phạm vi sau đây:

STT

Tên đối tượng kiểm định
(theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hiện hành)

Giới hạn đặc tính kỹ thuật
(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà tổ chức có khả năng thực hiện)

1

…………………………………………….

 

2

…………………………………………….

 

8. Tài liệu kèm theo gồm có:

- ………………………

9. (Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trongđơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và cácquy định khác của pháp luật có liên quan./.

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…..

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)