CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

môn.........................năm 20.........

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố...(đối với trường hợp Sở được ủy quyền)

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị: ………………………................................

2. Địa chỉ: .............................................................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: ..............................................

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố... xem xét, cho phép đăng cai tổ chức giải vô địch môn...... tỉnh, thành phố ...., cụ thể như sau:

- Mục đích tổ chức: ..............................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng thư số và Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị: ......................................

- Nội dung giải (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu): .........................

- Thời gian tổ chức giải: từ ngày...tháng...năm... đến ngày... tháng... năm...

- Địa điểm:.....................................................................................................

4. Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị ./.

 

........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

Ký, đóng dấu, họ tên, chức vụ (nếu là tổ chức); ký, ghi rõ họ tên (nếu là cá nhân)

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)