1. Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…)

Tôi là:....................................................... Quốc tịch...............................

Sinh ngày:…../…../….. Nam, Nữ: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................

...............................................................................................................

Nơi cư trú:...............................................................................................

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):........... cấp ngày …../…../…..

Nơi cấp:...................... Đã học lái xe tại:........................ năm.....................

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:............................. số:...........................

do:.............................................................................. cấp ngày …../…../…..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:......

Lý do:................................................................................................................

Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

- Hồ sơ gốc lái xe;

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

…………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.

(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình gian dối khác để được đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải ra quyết định tịch thu giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép trong thời hạn 05 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; khi có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

>> Xem thêm:  Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe năm 2020

2. Mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CP GIY PHÉP LÁI XE

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi cư trú

Đã có giấy phép lái xe

Lp, Khóa

Hạng giấy phép lái xe đưc cấp

Ghi chú

Hạng

Ngày trúng tuyển

>> Xem thêm:  Bị công an giữ bằng lái xe sau 1 năm có lấy lại được không ?

3. Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch lại để cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

TỔNG CỤC ĐBVN (SỞ GTVT…)
VỤ (PHÒNG) QLPT&NL

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

DANH SÁCH THÍ SINH D SÁT HẠCH LẠI Đ CP GIY PHÉP LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Vụ (Phòng) Quản lý PT&NL đề nghị Lãnh đạo Tổng cục (Sở) chấp thuận để các thí sinh có tên dưới đây được dự sát hạch cùng với kỳ sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo…………………………….. tổ chức ngày ….. / ….. / …..

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơicưtrú

Hạng giấy phép lái xe

Sgiy phép lái xe

Cơ quan quản lý giấy phép lái xe

Ngày hếthạn

Lý do sát hạch

Nội dung sát hạch

Ghi chú

Tên xếp theo vần A, B, C….


NGƯỜI LẬP
(Ký và ghi rõ họ, tên)

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐC)
VỤ TRƯỞNG (TRƯỞNG BAN .....)
(Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại Giấy phép lái xe bị mất ? Trách nhiệm khi xảy ra tai nạn chết người

4. Mẫu báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu báo cáo tổng hợp cấp, đổi giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ………./…..

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….

BÁO CÁO TỔNG HỢP CẤP, ĐI GIẤY PHÉP LÁI XE

Tháng ….. năm ……..

Hạng giấy phép lái xe

Ngưi Việt Nam

Người nước ngoài

Tổngsố

Xác minh giấyphép lái xe

n chỉ giy phép lái xe bịhỏng

Ghichú

Cp cho thí sinh thi mới

Đi, cấp lại cho người đã có giấy phép lái xe

Cp cho thí sinh thimới

Đi, cấp lại cho ngưi đãcó giấy phép lái xe

Số lượng đề nghị xác minh

Số lưng xác minh

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F...

Cộng

Số ấn chỉ hỏng: AA123456, AA123457 …………..

NGƯỜI LP BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ, tên)

TNG CỤC TRƯNG (GIÁM ĐC S)
(Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020

5. Mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu danh sách thí sinh dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hiện nay:

DANH SÁCH THÍ SINH D SÁT HẠCH Đ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG .............

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức khỏehp lệ

Đã có giấy phép lái xe

Số chứng chỉ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo

Ghi chú

Hạng

Thâm niên hành nghề

Năm hành nghề

Số km lái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tên xếp theo vần A, B, C ...

>> Xem thêm:  Cấp lại giấy phép lái xe bị mất theo hướng dẫn mới nhất của Bộ giao thông vận tải