Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1975.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1975

------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______***______

                                                  ….(1).ngày…..tháng…..năm…..

 

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………...................................................................................

Họ và tên người khởi kiện, năm sinh (3)...................................................................................................

Địa chỉ (thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc), điện thoại (nếu có) (4)......................................................

....................................................................................................................................................................

* Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức.

Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị (5).........................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở chính(6) ..............................................................................................

....................................................................................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (nếu có) (7)..........................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có) (8)..........................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Người bị kiện: (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức):(9)..............................

......................................................................................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại(10)...................................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)..........................................................................................

Họ và tên:(11)……………………………………………............................................................................

Địa chỉ, điện thoại (12)..................................................................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN(13)

……………………………………………………………………..................................................................

……………………………………………………………………………………………….........................

..........................................................................................................................................................................

                         Người khởi kiện

                       (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

-------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3)  ghi họ và tên, năm sinh người khởi kiện .

 (4) ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)

(5) ghi họ tên người đại diện hợp pháp theo Pháp luật, hoặc thủ trưởng đơn vị

 (6) ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

 (8), (9)và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(5)

 (7),(10), (12)  Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4),(6)

(13) - Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ - công chức;

- Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật.

- Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);

- Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

- Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết.

- Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

2. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

3. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

4. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án;

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;