1. Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Bạn đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.

>> Click tải ngay: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới

Giới thiệu nội dung đơn xin nghỉ thai sản Thủ tục trước khi nghỉ thai sản

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………….......................................

Tên tôi là:…………………........……..……………………Sinh ngày……………………

Chức vụ:……………………………..........….. Vị trí công tác:…………………………..

Số CMTND:................................. Ngày cấp................................ Nơi cấp..................

Địa chỉ hiện tại:............................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……..………hiện đang công tác tại…...................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản để chuẩn bị cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé.

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc):

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội ……………………………………………………....……………

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày………tháng……….năm:……………………………………………………………

Số CMND:…………….cấp ngày:………………………….nơi cấp…………………………..

Số sổ BHXH:………………………………………………………………………………………

Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm

Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày...........tháng...........năm.............

Xác nhận của UBND phường, xã
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày...........tháng...........năm.............

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản, ốm đau (mẫu 01B-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI ….. ….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK

Tháng .... năm ....

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Số TT

Tên đơn vị

Mã số đơn vị

Số lao động

Quỹ lương nộp BHXH

Trợ cấp ốm đau

Trợ cấp thai sản

Trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ

Tỷ lệ % tổng số tiền chi trả trên quỹ lương nộp BHXH

Ghi chú

Tổng số

Nữ

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Sau ốm đau, thai sản

Sau TNLĐ-BNN

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Số lượt người

Số ngày

Số tiền

Tập trung

Tại gia đình

Tập trung

Tại gia đình

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

C

I

Đơn vị SDLĐ:

1

Đơn vị A

2

Đơn vị B

3

Đơn vị C

…………

II

Cơ quan BHXH giải quyết

Tổng cộng:


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG Chế độ BHXH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ...... tháng ..... năm ..........
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Lập theo tháng;

- (1) Nếu là danh sách do BHXH huyện lập thì không hiển thị nội dung này;

- Cột C (ghi chú) tổng hợp số lượt người hưởng trợ cấp do đơn vị giải quyết sai về điều kiện, mức hưởng hoặc lạm dụng quỹ.

4. Mẫu danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc (mẫu 01B-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

>> Tải ngay: Mẫu danh sách tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI THÔI VIỆC TRƯỚC THỜI ĐIỂM SINH CON, NUÔI CON NUÔI

Tháng .... năm ....

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Năm sinh

Ngày, tháng, năm sinh của con

Ngày, tháng, năm nhận nuôi con nuôi

Bình quân tiền lương tính trợ cấp

Trợ cấp thai sản

Nơi cư trú

Ghi chú

Nam

Nữ

Số ngày

Số tiền

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C

I

Giải quyết hưởng mới

1

Tổng cộng:

II

Điều chỉnh

1

Tổng cộng:


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ........ tháng ...... năm .......
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột 5 chỉ nhập trong trường hợp nhận nuôi con nuôi

- Cột 9: Ghi đầy đủ số nhà, tổ, xã, phường, thị trấn/ quận, huyện/tỉnh, thành phố

5. Mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản (Mẫu số 22B-HSB)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

>> Tải ngay: Mẫu bảng thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ thai sản

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, TP .................

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

Quý .......... Năm ........

Tiêu thức

Tổng số lượt người hưởng trợ cấp (người)

Tuổi hưởng trợ cấp bình quân (năm)

Tổng thời gian đóng BHXH bình quân (năm)

Tiền lương để tính trợ cấp bình quân (đ)

Số ngày hưởng trợ cấp bình quân một lượt người

Tổng số tiền trợ cấp (đ)

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Tổng số

II. Thống kê theo:

1. Nơi làm việc:

a. HCSN, đoàn thể

b. Doanh nghiệp Nhà nước

c. Doanh nghiệp tư nhân, HTX…

d. Liên doanh, VP nước ngoài

2. Độ tuổi:

a. Từ 20 tuổi trở xuống

b. Từ trên 20 tuổi đến đủ 30 tuổi

c. Từ trên 30 tuổi đến đủ 40 tuổi

d. Từ trên 40 tuổi đến đủ 50 tuổi

e. Từ trên 50 tuổi đến đủ 60 tuổi

g. Trên 60 tuổi

3. Chế độ:

a. Khám thai

b. Sảythai, nạo thai, thai chết lưu

c. Sinh con, nuôi con nuôi

d. Thực hiện biện pháp tranh thai


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

6. Sau 6 tháng đóng bảo hiểm thì sinh con có được hưởng thai sản không ?

Thưa luật sư, em bắt đầu đóng bảo hiểm từ tháng 3/2015 và lúc đó đã có bầu, vậy xin luật sư tư vấn giùm: Em sinh con ngày 16/8/2015 thì có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn!

Trả lời:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn đóng bảo hiểm từ tháng 3/2015 đến ngày 16/8/2015 bạn sinh con, bạn muốn hỏi trong trường hợp này bạn có được hưởng chế độ thai sản không, đối với trường hợp này chúng tôi có khá nhiều bài viết liên quan, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

Tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Có được hưởng chế độ thai sản không?

Tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật BHXH - Công ty luật Minh Khuê