Mu số 14a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BTP ngày 25/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

ĐƠN XIN PHÉP

Thay đi nơi cư trú*

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ……………………..

Tên tôi là:...........................................................................................................................

Tên gọi khác:......................................................................................................................

Sinh ngày ..../..../20....; tại:..................................................................................................

Nguyên quán:.....................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:......................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu: …………..ngày cấp: …/…/…; nơi cấp:...............................................

Dân tộc: ……….; tôn giáo: ……………….; trình độ văn hóa:.............................................

Nghề nghiệp:......................................................................................................................

Nơi làm việc:......................................................................................................................

Hiện nay, tôi đang phải chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ..../QĐ-UB ngày ..../..../20.... của Chủ tịch UBND(2)..............................................................................................................

..........................................................................................................................................

Kính đề nghị Chủ tịch UBND(3) …………………… cho phép tôi được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau:

1. Lý do thay đổi nơi cư trú(4):

..........................................................................................................................................

2. Địa phương sẽ chuyển đến cư trú ổn định(5):...............................................................

3. Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới, kể từ ngày ..../..../20....

Ý kiến của cơ quan, tổ chức được giao quản lý giáo dục
…………………………………….
…………………………………….
………, ngày .... tháng .... năm 20....
(Ký tên, đóng dấu)

………, ngày .... tháng .... năm 20....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

* Mẫu này được sử dụng trong trường hợp người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

(1)(2)(3) Tên xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp.

(4) Nêu rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác sinh sống...).

(5) Tên xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi người được giáo dục sẽ chuyển đến.