1. Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu để quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:…………………...

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………… 2. Giới tính: …......................

3. CMND số:……………… 4. Hộ chiếu số: ………………

5. Nơi thường trú: ………………...…….…………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………..………………….…

……………… Số điện thoại liên hệ:………….……………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):…………………... 2. Giới tính: …..........…

3. Ngày, tháng, năm sinh:… /….. /… 4. Dân tộc: … 5. Quốc tịch:…….………..……

6. CMND số:…………………..…… …………..…… 7. Hộ chiếu số: ………………….……..…

8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….……………………………………...

9. Quê quán: …………………….…………..……………….…………………………………….…

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..……………………………………

11. Nơi thường trú: ………………...………..………………………….……………………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..………..………..…………………….…

………………………………….……..…… Số điện thoại liên hệ:………….……..………………

13. Họ và tên chủ hộ:…………..………….….……..14. Quan hệ với chủ hộ:………........…..

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..……………….……..….………………

…………………………………………………………………………….……………………………

………………………..……………..………………………….....................................………

16. Những người cùng thay đổi:

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………….………………………………

.…………………………………………………………….………………………….………………

….…………..………………………………………………………….............................………

.…………………………………………………………….………………………….………………

….…………..………………………………………………………….............................………

…………………..........................................................................................……………

……….……...ngày ………tháng………..năm…….……

TRƯỞNG CÔNG AN:………………………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………..................…

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1):…………………… 2. Giới tính: ……..….........…

3. CMND số:……………………… 4. Hộ chiếu số: ………………

5. Nơi thường trú: ………………...…….…………………..………

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………..………………….…………

……………… Số điện thoại liên hệ:………….…………………

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):………………….. 2. Giới tính: ……...........……

3. Ngày, tháng, năm sinh: …. /…. /…. 4. Dân tộc: … 5. Quốc tịch: …

6. CMND số:…………… 7. Hộ chiếu số: ………………………

8. Nơi sinh: …………………….…………..………………….……

9. Quê quán: …………………….…………..……………….……

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……….………………………..…

11. Nơi thường trú: ………………...………..……………………

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……..…….….……………..……….

…………………………… Số điện thoại liên hệ:………….……..

13. Họ và tên chủ hộ:…………..… 14. Quan hệ với chủ hộ:…

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):………..…………

…………………………………………………………………………

……………………..……………..…………………………..............

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân

tộc

Quốc

tịch

CMND số

(hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

…….… ,ngày… .tháng … năm …

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

… ,ngày… tháng… năm…

NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Muốn nhập hộ khẩu tại thành phố Hà Nội thì làm thế nào?

Thưa Luật sư! Tôi có việc muốn nhờ luật sư tư vấn như sau ạ: gia đình tôi quê ở Thái Bình, chồng và bố chồng đều là bộ đội đang công tác ở Hà Nội. Nhà tôi mới mua nhà ở xã hội tại huyện Thanh Trì do bố chồng đứng tên.Nay ông về hưu nhưng muốn chuyển hộ khẩu về quê, còn vợ chồng và con tôi ở đây. Nay vợ chồng và con tôi muốn nhập khẩu tại Hà Nội thì thủ tục ra sao nhờ luật sư tư vấn giúp ạ! (tôi đã đăng ký tạm trú KT3 từ năm 2014 tại Hoàng Mai).
Xin cảm ơn!

Muốn nhập hộ khẩu tại thành phố Hà Nội thì làm thế nào?

Luật sư tư vấn dân sự gọi trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho công ty luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin anh cung cấp, chúng tôi xin phép được trả lời những thắc mắc của anh như sau:

2.1 Điều kiện nhập hộ khẩu là gì ?

- Khoản 3, 4 Điều 19 Luật Thủ đô năm 2012 quy định về các trường hợp được đăng ký thường trú ở nội thành như sau:

"3. Việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú.

4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở nội thành:

a) Các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 20 của Luật cư trú; ...."

- Điểm a, Khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định như sau:

"Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;"

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của anh chị thì 2 người đủ điều kiện để được chuyển khẩu về Hà Nội nếu chủ hộ là bố của anh có ý kiến đồng ý cho anh chị nhập vào sổ hộ khẩu gia đình của mình.

2.2 Thủ tục nhập hộ khẩu theo quy định hiện nay

- Hồ sơ đăng ký thường trú:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

+ Giấy chuyển hộ khẩu

+ Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ vợ, chồng: Giấy đăng ký kết hôn; sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

+ Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: Giấy khai sinh; quyết định công nhận việc nuôi con nuôi; quyết định việc nhận cha, mẹ, con; sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú: Công an cấp quận, huyện nơi bố mẹ vợ anh có địa chỉ thường trú.

- Thời hạn đăng ký thường trú:

+ Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.

+ Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày

c. Lệ phí: Căn cứ theo Điều 2, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội

Mức thu lệ phí (đơn vị: đồng)

Nội dung thu

Mức thu

Các quận và các phường

Khu vực Khác

1. Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

15.000

8.000

2. Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

20.000

10.000

3. Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

10.000

5.000

4. Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).

8.000

4.000

Đơn vị thu lệ phí là cơ quan công an nơi anh chị tới đăng ký thường trú sẽ có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền lệ phí phải cấp chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp theo quy định.

Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời anh vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài luật sư: 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất. Trân trọng./.

3. Thủ tục thay đổi hộ khẩu hiện nay thực hiện như thế nào ?

Em xin chào luật sư, cho em hỏi mẹ chồng em đứng tên hộ khẩu và có cầm vay vốn ngân hàng, vừa rồi đến ngày đến hẹn trả ,anh em co mang tiền ra làm thủ tục trả đã xong nhưng không được lấy sổ về lý do không phải chính chủ, vì mẹ em hiện tại có việc đi xa không có mặt tại quê nhà.vậy khi nào mẹ em xắp xếp thời gian đến ngân hàng lấy sau có ảnh hưởng gì không và trong thời gian chưa lấy sổ ngân hàng có quyền sử dụng sổ hộ khẩu đó không?
Em cám ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Trường hợp này mẹ bạn có thể ủy quyền việc rút sổ hộ khẩu đã thế chấp tại ngân hàng. Nếu không có ủy quyền, sau khi thanh toán xong mọi khoản nợ, bạn giữ lại các biên lai ghi nhận việc trả nợ cho ngân hàng, sau đó mẹ bạn về đem các giấy tờ đối chiếu và lấy lại sổ hộ khẩu. Trong thời gian chưa rút sổ hộ khẩu về, bạn vẫn có quyền sử dụng sổ hộ khẩu đó và cần có sự đồng ý của ngân hàng. Trân trọng cảm ơn!

4. Thủ tục đăng ký hộ khẩu cho con mới sinh thì làm như thế nào ?

Chào luật sư, trước đây gia đình tôi có nhà và hộ khẩu ở quận Hà Đông - Hà Nội. Nhưng hiện tại gia đình tôi đã bán nhà đó và thuê chung cư ở tại quận Hoàng Mai- Hà Nội. Sắp tới vợ tôi đã sinh em bé. Vậy luật sư cho tôi hỏi:

1. Khi đã chuyển chỗ ở thì hộ khẩu ở Hà Đông có bị xóa không ?

2. Khi sinh em bé thi làm giấy khai sinh và đăng ký hộ khẩu ho em bé sẽ như thế nào ?

Cảm ơn luật sư!

- N.X.T

Thủ tục đăng ký hộ khẩu cho con mới sinh thì làm như thế nào

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký hộ khẩu cho con, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Theo thông tin mà bạn đã cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn đã bán nhà tại quận Hà Đông và đang thuê nhà tại quận Hoàng Mai, bạn đang băn khoăn về việc bạn có bị xóa hộ khẩu tại quận Hà Đông hay không và thủ tục nhập hộ khẩu cho con. Với những thắc mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc xóa đăng ký thường trú. Căn cứ tại Khoản 1, Điều 22 Luật cư trú năm 2006 quy định về xóa đăng ký thường trú như sau:

"1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:....

đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ."

Theo quy định trên thì trường hợp đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ. Bên cạnh đó, Điều 23 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013 về việc thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp. Theo đó, người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì bạn đã bán nhà cũ, nhưng chưa tìm được nhà mới, tạm thời thuê chỗ ở, hộ khẩu vẫn ở nhà cũ. Theo quy định Khoản 1 Điều 23 Luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung 2013, nếu bạn vẫn đang thuê nhà và nơi ở mới vẫn thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội thì bạn sẽ không bị xóa sổ hộ khẩu, nhưng trong thời gian 12 tháng bạn phải thực hiện thủ tục thay đổi nơi cư trú. Trường hợp khác, nếu bạn có nhu cầu chuyển sang tỉnh khác để sinh sống thì bạn phải tiến hành việc đăng ký thường trú không được giữ lại hộ khẩu thường trú ở thành phố Hà Nội bởi vì bạn không còn chỗ ở hợp pháp tại thành phố Hà Nội.

Về mặt nguyên tắc, khi chưa bị xóa hộ khẩu thường trú, thì hộ khẩu tại chỗ ở đã đăng ký vẫn có giá trị ghi nhận nơi cư trú hợp pháp của công dân.

Thứ hai, về việc nhập khẩu cho con của bạn.

Khoản 1, điều 30 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền khai sinh, khai tử như sau:

“1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.”

Bên cạnh đó, điều 13 Luật trẻ em 2016 quy định về quyền khai sinh và co quốc tịch như sau:

“Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.”

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bé được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc bé nên đăng ký hộ khẩu thường trú cho bé. Trong trường hợp gia đình bạn mới chuyển chỗ ở, trong vòng 12 tháng sau khi đến chỗ ở và đã đủ điều kiện đăng ký thường trú thì nên tiến hành nhập khẩu cho con theo quy định.

Trình tự nhập khẩu cho bé. Căn cứ Điều 6 Thông tư 35/2014/TT- BCA cụ thể:

Bước 1: Người đi đăng ký nhập hộ khẩu cho bé (cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, ông, bà, người nuôi dưỡng, chăm sóc, người thân thích của bé) chuẩn bị những giấy tờ sau:

- 1 tờ Bản sao giấy khai sinh của bé (có dấu đỏ do UBND phường, xã cấp) và 1 bản photo.
- Giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ bé (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn)
- Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính).
- Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02). Mẫu này lấy tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố hoặc có thể tải mẫu HK02.
Bước 2. Nộp các giấy tờ, mẫu khai nói trên tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú của bố hoặc mẹ (nếu bố, mẹ không có hộ khẩu thường trú); nơi cư trú chung của bố, mẹ (nếu có cùng HKTT)
- Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra thông tin ghi trong mẫu khai HK02, đối chiếu các giấy tờ, lấy Bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ), giấy chứng nhận kết hôn, quyết định ly hôn (bản photo). (để bỏ vào hồ sơ tàng thư hộ khẩu)
- Cán bộ đưa giấy hẹn, trong đó ghi rõ thời gian (tối đa 15 ngày) sẽ nhận lại sổ hộ khẩu.

5. Trường hợp nào sẽ bị xóa tên trong sổ đăng ký tạm trú

Công an xã, phường, thị trấn nơi có người đăng ký tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ đăng ký tạm trú trong các trường hợp sau:

- Người đã đăng ký tạm trú nhưng chết, mất tích.

- Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại địa phương đã đăng ký tạm trú từ 06 (sáu) tháng trở lên.

- Người đã đăng ký tạm trú nhưng hết thời hạn tạm trú từ 30 (ba mươi) ngày trở lên mà không đến cơ quan Công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

- Người đã đăng ký tạm trú mà được đăng ký thường trú.

- Người đã đăng ký tạm trú nhưng bị cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy đăng ký tạm trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê