CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

……., ngày     tháng     năm

BẢNG TÍNH NGUỒN THU THEO DỰ ÁN

Chủ đầu tư:

BQLDA:

Tên dự án:

Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng...năm.... đến tháng...năm....

Đơn vị tính: ...đồng

TT

Nội dung công việc, diễn giải

Kết quả

I

Chi phí quản lý dự án (hoặc chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch): (Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

GQLDA

II

Các khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng do chủ đầu tư, BQLDA thực hiện (nếu có):

(Phương pháp tính theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng)

GTV

1

 

 

2

 

 

...

 

 

III

Dự kiến những công việc thuộc chi phí QLDA cần thuê tư vấn (nếu có):

GTTV

1

 

 

2

 

 

...

 

 

IV

Tổng mức kinh phí do chủ đầu tư, BQLDA được sử dụng

(GQLDA (CĐT) = I + II - III):

Trong đó:

- Chủ đầu tư sử dụng:

- BQLDA sử dụng:

GQLDA (CĐT)

 

Dự kiến phân b cho các năm:

>> Xem thêm:  Giải đáp vốn đầu tư công là gì ?

Năm thực hiện

Phân b chung
(.... đồng)

Chủ đu tư sử dng
(...đồng)

BQL sử dụng
(... đồng)

20...

 

 

 

20...

 

 

 

 

 

 

Dự phòng

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

>> Xem thêm:  Tài trợ cho người nghèo có cần đóng những loại thuế nào ?