BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

Cơ quan thu: ….....
..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÃ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN LAI THUẾ
(Liên 1: Báo soát)

Mẫu: CTT 50

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính)

Ký hiệu:

Quyển số:

Số:

Người nộp thuế................................................... Mã số thuế.....................................................................

Địa chỉ..........................................................................................................................................................

Căn cứ thông báo nộp thuế của......

Số:..... ngày.... tháng .... năm …......

Nội dung thu:.................................

Số thuế phải nộp theo thông báo

Tổng số thuế phải nộp:........................................

- Thuế GTGT:......................................................

- Thuế TNCN:......................................................

- Thuế TTĐB:......................................................

- Thuế Tài nguyên:..............................................

- Phí BVMT:.......................................................

- Thuế BVMT:.....................................................

..........................................................................

..........................................................................

Số thuế nộp kỳ này

Số thuế nợ kỳ trước (nếu có)

Tổng cộng số thuế nộp

:....................................

:....................................

:.....................................

Số tiền bằng chữ...........................................

….,ngày..... tháng.... năm …....

Người viết biên lai                                                 Người thu tiền                                                                                   Người nộp thuế

  (Ký, ghi rõ họ, tên)                                               (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                                (Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Chú ý:

- Liên 1: Báo soát

- Liên 2: Giao người nộp thuế

- Liên 3: Lưu