TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

 

GIẤY CAM KẾT

    Kính gửi:

Cục Thú y

 

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Thông tư số:         /………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

           

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

           Tên                   :……………………………………………………...

           Địa chỉ             :…………………………….......................................

           Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

>> Xem thêm:  Bác sĩ làm gẫy chân thai nhi có khởi kiện được không ?

           Email:                     :……………………………………..………………

           Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..

 

CƠ  SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….………………………………………………….....

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................………….….....

            Email:            :……………………………………..………………….....

Chúng tôi cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm xin đăng ký sản xuất gia công dưới đây :

Tên thương mại

Thành phần

Công dụng

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập công ty chứng khoán (Phụ lục 19)

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và quốc tế nếu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

 

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy đề nghị chuyển đổi công ty chứng khoán (Phụ lục 18)