Mẫu số 07/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/2012/T-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:………………/TP/ĐKHĐ-CNTT

 

 

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

Số: …………../TP/ĐKHĐ-CNTT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có)………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập của trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP-TTTM)

Website (nếu có)………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của trung tâm trọng tài của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..……………. Giới tính:……………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm....tại…………………………………………

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị thành lập trung tâm trọng tài (Mẫu số 02/TP-TTTM)