TÊN DOANH NGHIỆP

 

Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                       

……, ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung

đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đầu tư: .....................................

Do: .......................................................... cấp/phê duyệt ngày ............... /....... /..............

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư với các nội dung cụ thể như sau:[1]

Loại hình doanh nghiệp

Đánh dấu

- Công ty TNHH một thành viên

 

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Công ty cổ phần

- Công ty hợp danh

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ............................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ...........................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................

Quốc gia: ..........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điện thoại: ................................................................. Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

3. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):          

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

+ Tổng số cổ phần, loại cổ phần:..................................................................

+ Mệnh giá từng loại cổ phần:......................................................................

+ Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán:........................

6. Nguồn vốn điều lệ:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài, đăng ký cấp phép đầu tư

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

7. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên):

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu không phải là người đại diện theo pháp luật):

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): ......................................... Giới tính: .............

Sinh ngày: .......... /..... /........... Dân tộc: ..........................  Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................

Ngày cấp: .......... /..... /........... Nơi cấp: ............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ..................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Ngày cấp: .......... /..... /........... Ngày hết hạn: ............ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

>> Xem thêm:  Cấp giấy chứng nhận đầu tư khi đã có sẵn cơ sở vật chất trong khu công nghiệp?

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Quốc gia: ..............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu số 14-HSB) cập nhật mới nhất

Quốc gia: ..............................................................................................................

Điện thoại: ................................................................. Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:………………………………………

Do: …………………………….cấp/phê duyệt ngày…../…./…..

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ................................................................

Do: .......................................................... cấp/phê duyệt ngày ............... /....... /..............

>> Xem thêm:  Tư vấn quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (bổ sung ngành nghề kinh doanh) và điều chỉnh nội dung dự án đầu tư ?

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Quốc gia: ..............................................................................................................

Điện thoại: ................................................................. Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số:………………………………………

Do: …………………………….cấp/phê duyệt ngày…../…./…..

8. Người đại diện theo pháp luật[2]:

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................... Giới tính: ...........

Chức danh: .......................................................................................................................

Sinh ngày: .......... /..... /........... Dân tộc: ..........................  Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................

Ngày cấp: .......... /..... /........... Nơi cấp: ............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ..................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

>> Xem thêm:  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư không?

Ngày cấp: .......... /..... /........... Ngày hết hạn: ............ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: .............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Quốc gia: ……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: .....................................

>> Xem thêm:  Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp ?

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ...

Tỉnh/Thành phố: ............................................

Quốc gia: .......................................................

Điện thoại: ..................................................... Fax: ..............................................

Email: …………………………….Website: .......................................................

Chữ ký: ………………………..

9. Danh sách thành viên công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh): (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Danh sách người đại diện theo ủy quyền (nếu có) (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

11. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): ………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

 

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT(có/không):

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): ………

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

 

Giá trị gia tăng

 

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

Tài nguyên

 

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

 

Môn bài

 

 

Tiền thuê đất

 

 

Phí, lệ phí

 

 

Thu nhập cá nhân

 

 

Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh chính[3]: …………………………………….

…………………………………………………………………………

12. Số lượng lao động:…………………………………………………….

>> Xem thêm:  Hỏi về hiệu lực của văn bản pháp luật ?

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

 

 

[1] Kê khai đầy đủ thông tin theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp)

[2] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật

[3]Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

>> Xem thêm:  Hỏi về cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là đăng ký kinh doanh ?