Nay công ty đồng ý tách chi nhánh thành một công ty độc lập, nhượng lại đất này cho công ty mới do tôi đứng làm Giám đốc. Vậy tôi xin hỏi Luật sư:

1. Thủ tục tách công ty, chuyển nhượng lại đất?

2. Sau khi công ty tôi nhận chuyển nhượng đất này, công ty có thể chuyển nhượng cho cá nhân không? ( Vì đây là đất ở).

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 1900.0159

Trả lời:

Chào quý khách, cảm ơn quý khách đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin quý khách cung cấp xin được tư vấn cho quý khách như sau: 

>> Xem thêm:  Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần làm như thế nào ? Hồ sơ, thủ tục tăng vốn

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp 2014

- Luật đất đai 2013

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

- Bộ luật dân sự 2005

NỘI DUNG TƯ VẤN

Thủ tục tách công ty, chuyển nhượng lại đất?

Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này không quy định thủ tục chuyển đổi trực tiếp từ chi nhánh Công ty cổ phần thành một Công ty độc lập. Trong trường hợp này, Công ty cổ phần có thể thực hiện độc lập thủ tục thành lập Công ty mới từ tài sản của chi nhánh và chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Theo quy định của pháp luật thì đối với công ty cổ phần có thể thực hiện tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty hiện có để thành lập một Công ty mới. Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

"Điều 193. Tách doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

2. Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.”

Thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp được quy định tại khoản 4 Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.”

Trường hợp của quý khách là công ty cổ phần phải họp đại hội đồng cổ đông và đại hội đồng cổ đông ra quyết định tách doanh nghiệp (trong đó thỏa thuận về tài sản, nghĩa vụ và chuyển quyền sử dụng  đất sang cho công ty mới. Sau khi có quyết định tách doanh nghiệp rồi thì làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như ban đầu (thành lập công ty cũ) và trong hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm có cả nghị quyết tách công ty.

2.  Sau khi công ty tôi nhận chuyển nhượng đất này, công ty có thể chuyển nhượng cho cá nhân được không? (vì đây là đất ở)

Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài thì theo quy định của Điều 174 Luật đất đai 2013 có quy định:

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp ?

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, công ty có quyền chuyển nhượng đất cho chủ thể khác khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

- Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Thẩm quyền: Tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.

- Hồ sơ yêu cầu công chứng: Nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng bao gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

+ Dự thảo hợp đồng (nếu có);

+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

>> Xem thêm:  Phân tích ưu nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên?

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

- Thủ tục:

+ Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

 + Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.

 + Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.

+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.

Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bạn yêu cầu công chứng thì bạn được nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chứng nhận của tổ chức công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên bạn theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký sang tên bạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất;

- Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chia công ty, tách công ty, hợp nhất và sáp nhập công ty

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Giấy tờ khác: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của cá nhân nhận chuyển nhượng,....

- Thủ tục: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

- Thời gian thực hiện:

Theo Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày”.

Do đây là mảnh đất đang đứng tên  chi nhánh nên khi công ty bị tách cần phải tiến hành chuyển giao quyền sử dụng đất từ chi nhánh công ty chuyển sang công ty được tách thì cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b và điểm i “ tách quyền sử dụng đất của tổ chức”khoản 4 Điều 95 Luật Đất Đai 2014. 

Theo  điều 9 Thông Tư 24-2014/BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính, các giấy tờ cần thiết gồm:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất

- Quyết định tách công ty của Đại hội đồng cổ đồng bị tách có nội dung về chuyển giao mảnh đất (là tài sản )thuộc QSD của công ty cho công ty được tách

- Biên bản họp đại họp của công ty về tách công ty của công ty bị tách

- Phương án chia tài sản của công ty bị tách

- Đơn đăng ký biến động đất đai;(theo mẫu )

- Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất trên.

- Giấy đăng kí kinh doanh của công ty được thành lập

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin quyền sử dụng mảnh đất

- Giấy định giá mảnh đất.

Thủ tục: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Bước 1: Công ty được tách nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường . Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả…..chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

>> Xem thêm:  Thủ tục nhận chuyển nhượng nhà chung cư đã có sổ đỏ năm 2020 ?

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

- Kiểm tra hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất xác minh thực địa (nếu cần); trường hợp đủ điều kiện thì chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời gửi cho chủ sử dụng đất biết; trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì làm văn bản nêu rõ lý do và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

 - Sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thực hiện xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì in giấy chứng nhận kèm hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường hực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ, ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng  thông báo cho công ty được tách thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; thu hồi bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp để quản lý theo quy định

Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển kết quả thực hiện cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho Công ty  sau khi hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sau khi chuyển quyền sử dụng đất từ chi nhánh công ty bị tách sang công ty được tách thì công ty được tách mới có quyền đối với mảnh đất trên.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của quý khách, cảm ơn quý khách đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thỏa đáng đối với đất nông nghiệp khi bị nhà nước thu hồi ?

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Chủ nhà hay chủ thầu phải đóng thuế xây dựng nhà tư nhân?