TÊN DOANH NGHIỆP

Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày……tháng……năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (chọn một trong các trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân)

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Bán doanh nghiệp tư nhân

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................... Giới tính: ..............

Sinh ngày: ........... /....... /........... Dân tộc: ....................... Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................

Ngày cấp: ............ /....... /........... Nơi cấp: ........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Ngày cấp: ............ /....... /........... Ngày hết hạn: ........ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Điện thoại: ................................................................. Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................... Giới tính: ..............

Sinh ngày: ........... /....... /........... Dân tộc: ....................... Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................

Ngày cấp: ............ /....... /........... Nơi cấp: ........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................................................................

Ngày cấp: ............ /....... /........... Ngày hết hạn: ........ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn và thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Quốc gia:...............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .............................................

Xã/Phường/Thị trấn: ............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................

Quốc gia:...............................................................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Điện thoại: ................................................................ Fax: ..............................................

Email: ........................................................................ Website: .......................................

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /

NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

(Ký, ghi họ tên)

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN[1]

(Ký, ghi họ tên)

Các giấy tờ gửi kèm:

- …………………

- …………………

[1] Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn quản trị nội bộ cho doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Tư vấn quản trị tài chính cho doanh nghiệp