Phụ lục số 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

 

  1. Tên công ty :……………………………........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………….........…….......

3. Vốn chủ sở hữu (tính đến thời điểm nộp đơn): ......................................

  1.  Năm thành lập :……………………………………………………............…...
  2.  Đại diện theo pháp luật       :………………………………………......……….
  3.  Sở giao dịch: (đối với công ty cổ phần đang niêm yết) …….......…..………

Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được giải thể công ty.

>> Xem thêm:  Giải thể doanh nghiệp là gì ? Đặc điểm pháp lý của giải thể doanh nghiệp.

Lý do giải thể:

 

Đại diện theo pháp luật công ty

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

>> Xem thêm:  Đặt tên cho hộ kinh doanh cá thể như thế nào ? Mức thuê môn bài phải nộp