Phụ lục số 16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

 

  1. Tên công ty :……………………………........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………….........…….......

3. Vốn chủ sở hữu (tính đến thời điểm nộp đơn): ......................................

  1.  Năm thành lập :……………………………………………………............…...
  2.  Đại diện theo pháp luật       :………………………………………......……….
  3.  Sở giao dịch: (đối với công ty cổ phần đang niêm yết) …….......…..………

Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được giải thể công ty.

Lý do giải thể:

 

Đại diện theo pháp luật công ty

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)