TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

..............., ngày.......tháng.......năm..........

 

GIẤY KHAI BÁO GIỐNG CÂY TRỒNG HOẶC SINH VẬT CÓ ÍCH NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cơ quan Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương ..................

Tổ chức/ Cá nhân: ............................................................................................. ......

Địa chỉ :.............................................................................................................. .....

Điện thoại: ...............................................Fax: ............................Email:................ ...

Nhập khẩu và đưa vào gieo trồng trên địa bàn tỉnh ........................................... các loại giống cây trồng hoặc sinh vật có ích sau:

STT

Tên giống cây trồng hoặc sinh vật có ích nhập khẩu

Xuất xứ

Đơn vị tính

Số lượng

Địa điểm gieo trồng hoặc thử nghiệm

Thời gian nhập khẩu

Giấy cấp phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu số/ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức/Cá nhân khai báo

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

--------------------------------

>> Xem thêm:  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhập khẩu mặt hàng từ nước ngoài ?

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống cây trồng hoặc sinh vật có ích phải nộp giấy khai báo này cho Cơ quan Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương khi đưa giống cây trồng hoặc sinh vật có ích nhập khẩu vào địa bàn tỉnh.(có thể gửi trước qua fax, email).

 

>> Xem thêm:  Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ ?