CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,

hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:………

[02] Lần đầu:                     [03] Bổ sung lần thứ:

 

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

[04]Người nộp thuế:…….........………....………...………………...................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:…..…...…….

[10] Số CMND(trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam:……………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): …………………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….............................................

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ............................................................

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ........................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./..................................................

[21] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm……...............

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu  trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

 

 

 

 

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

 

 

 

 

3

Hoạt  động bán hàng đa cấp

[24]

 

 

 

 

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

 

 

 

 

5

Tổng cộng

[26]

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

......, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm:  Hỏi đáp về luật lao động khi bị điều chuyển công việc không đúng chuyên môn ?