TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN THUẾ…                         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:.....                                                             ...., ngày...... tháng....... năm…

                                              V/v: yêu cầu thực hiện

                                                    nghĩa vụ bảo lãnh        

              Kính gửi: - ... (Tên tổ chức bảo lãnh)...;

                           - ... (Tên người nộp thuế được bảo lãnh)...            

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13;

Căn cứ Điều 32 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ thư bảo lãnh  ….phát hành ngày…/.../...của ... (tên tổ chức bảo lãnh, mã số thuế)... cho ….(tên người nộp thuế, mã số thuế)...;

Căn cứ Quyết định số....  ngày../.../....của ..(tên cơ quan thuế).....về việc nộp dần tiền thuế nợ đối với .....(tên người nộp thuế)....;

....(Tên cơ quan thuế)..….thông báo đến ... (tên Tổ chức bảo lãnh, mã số thuế)... về việc bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế của .... (tên người nộp thuế)....:

Ngày…tháng…năm… là ngày cuối cùng của thời hạn nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế... theo Quyết định số .... ngày .../.../.... nêu trên nhưng bên được bảo lãnh là... (tên người nộp thuế được bảo lãnh, mã số thuế).... chưa nộp (hoặc chưa nộp đủ) vào Ngân sách Nhà nước.... (Tên cơ quan thuế) yêu cầu ... (tên tổ chức bảo lãnh) ...thực hiện nộp số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế thay cho bên được bảo lãnh vào tài khoản thu ngân sách nhà nước số………. tại Kho bạc Nhà nước............ với số tiền là.....,

Nếu …( tên tổ chức bảo lãnh)... không thực hiện thì sẽ bị tính tiền chậm nộp tiền thuế và bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

…(Tên cơ quan thuế)… thông báo để .... (tên tổ chức bảo lãnh)...., ... (tên người nộp thuế được bảo lãnh)... được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                    

- Như trên;

-….

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)