Trả lời:

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đầy gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ (khoản 1 Điều 335 Bộ luật dân sự năm 2015).

Với quy định nêu trên, chúng ta có thể thấy, nghĩa vụ bảo lãnh là nghĩa vụ tài sản của người bảo lãnh.

Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại quy định:

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2.   Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3.    Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trưởng hợp có thỏa thuận khác.

4.   Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Như vậy, trường hợp khi còn sống, người để lại di sản thừa kế có cam kết bảo lãnh, bảo đảm cho khoản tiền vay của người khác tại tổ chức tín dụng, sau đó bên được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, nên phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh thì những người thừa kế của người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong phạm vi tài sản do người chết để lại (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc thế chấp tài sản bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh, khi phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh, toàn bộ giá trị tài sản bảo đảm được dùng để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trường hợp giá trị tài sản thế chấp không đủ để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì các đồng thừa kế tiếp tục phải thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh còn lại trong phạm vi di sản thừa kế được chia.

Lưu ý: Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại (khoản 4 Điều 336 Bộ luật dân sự năm 2015).

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)