Phụ lục 1.1

HỒ SƠ GỐC GIAO NHẬN TÀI SẢN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN

Nếu công trình LĐHANT:       -  Còn dư nợ vốn vay phải trả; 

                                                -  Vốn tổ chức (có hoàn trả), và vốn cá nhân.

TT

Tên Hồ sơ

Số văn bản

Ngày ký

Cấp xét duyệt

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

1

1.1.  Quyết định đầu tư.

1.2.  Thiết kế - Kỹ thuật.

1.3.  Dự toán được duyệt.

1.4.  Biên bản nghiệm thu công trình.

 

 

 

 

2

Sơ đồ mặt bằng thực trạng và sơ đồ hành lang tuyến đường dây;

 

 

 

 

3

Các chứng từ sổ sách tài chính - kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá và GTCL của Tài sản LĐHANT, cơ cấu vốn đầu tư, báo cáo quyết toán được duyệt:

-

-

-

 

 

 

 

4

Khế ước vay (hợp đồng vay):

4.1. Vay Ngân hàng.

4.2. Vay của các tổ chức kinh tế khác.

4.3. Biên bản đối chiếu công nợ.

4.4. Hồ sơ thanh quyết toán.

4.5. Các tài liệu khác.

 

 

 

 

5

Hồ sơ vay nợ của dân (trên cơ sở các văn bản đã cam kết vay phải trả của bên Giao tại thời điểm xây dựng công trình):

5.1. Nghị quyết của HĐND, UBND xã

5.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên.

5.3. Các chứng từ sổ sách phản ánh (đến thời điểm bàn giao công trình):

- Số nợ đã trả.

- Số nợ chưa trả.

- Các tài liệu khác.

 

 

 

 

6

Các chứng từ huy động vốn của dân và HTX tại thời điểm xây dựng công trình:

6.1. Nghị quyết của HĐND, UBND xã

6.2. Nghị quyết của Đại hội xã viên.

6.3. Các chứng từ sổ sách phản ánh (đến thời điểm bàn giao công trình):

- Phiếu thu:

- Danh sách huy động:

- ....................................................