Luat Minh Khue

Mẫu hồ sơ

Mẫu hồ sơ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẫu hồ sơ

Mẫu hồ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

<strong>Mẫu</strong> <strong>hồ</strong> <strong>sơ</strong> chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành Công ty Cổ phần hoặc ngược lại.Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

Mẫu hồ thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước

<strong>Mẫu</strong> <strong>hồ</strong> <strong>sơ</strong> thay đổi ĐKKD doanh nghiệp nhà nước
Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:

Giả hồ

Giả <strong>hồ</strong> <strong>sơ</strong>
Anh chị cho e hỏi em có cho người thân gia đình mượn hồ vay tin chấp tại ngân hàng trong khj