1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được chuyển đổi: Tham khảo Hướng dẫn tại: Thành lập công ty cổ phần, Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên; thành lập công ty TNHH 1 thành viên.


2. Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi của:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu;
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu;


3. Biên bản họp về việc chuyển đổi:
- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – tham khảo mẫu;
- Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu
Trân trọng./.
CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập