CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

   - Ông: ..................................................        Sinh năm: .....................................

CMND số: .......................... cấp ngày ....................... tại ......................................

HKTT tại: ................................................................................................................

   - Bà: .................................................. Sinh năm: .................................................    

CMND số: .......................... cấp ngày .................. tại  ..........................................

HKTT tại: ................................................................................................................

 BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

   - Ông: ..................................................        Sinh năm: .......................................

CMND số: .......................... cấp ngày ....................... tại ........................................

HKTT tại: ................................................................................................................

  - Bà: ..................................................  Sinh năm: ...............................................    

CMND số: .......................... cấp ngày .................. tại  ............................................

HKTT tại: ................................................................................................................

     Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ  quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1.

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

      Hiện bên A là chủ sử dụng hợp pháp đối với đất ở và nhà ở tại địa chỉ: ................................................. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành  .................., số vào sổ ........................ do .................................. cấp ngày .........................

         Thông tin cụ thể về đất ở và nhà ở trên như sau:

1. Đất ở

        - Thửa đất số:..........      - Tờ bản đồ số:   ............

        - Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................ 

        - Diện tích: ………………………………………………………………………..

        - Hình thức sử dụng:  …………………………………………………………….

2. Nhà ở:

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………………………… 

- Diện tích xây dựng: …………………………………………………………………

- Kết cấu nhà: ………………………………………………………………………….

- Số tầng: ………………………………………………………………………………

 

ĐIỀU 2.

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………………… VNĐ (Bằng chữ: …………………………. đồng Việt Nam)

2. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………….

ĐIỀU 3.

VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở

 1. Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất và nhà ở cho bên B vào thời điểm kí kết hợp đồng này.

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Bên A có nghĩa vụ ký các giấy tờ liên quan và tạo mọi điều kiện để bên B hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

ĐIỀU 4.

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Bên ….. có nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng diện tích đất và nhà ở nói trên kể từ ngày nhận chuyển nhượng.

Bên ….. có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến việc chuyển nhượng diện tích đất và nhà ở nói trên kể từ ngày nhận chuyển nhượng.

 

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và nhà ở đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất và nhà ở thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở theo quy định của pháp luật; 

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất và nhà ở không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và nhà ở nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3.  Các bên cam đoan: Trường hợp ranh giới, vị trí, diện tích thửa đất và nhà ở có chênh lệnh so với thực tế thì áp dụng theo Biên bản thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 7.

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên xác nhận:

      1. Hai bên đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, đều nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký bản hợp đồng này

      2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng, đã nghe công chứng viên đọc lại, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng, ký và điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự chứng kiến của Công chứng viên.

   BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                               BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

       (ký, ghi rõ họ tên)                                                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyển viên tư vấn pháp luật - Hà Thu - Công ty luật Minh Khuê